top
logo

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ควบคุมภายใน

สารสนเทศภายในกรม

 

สารสนเทศภายในกรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์ อีเมล

ตารางองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ 30/08/60

โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งและยั่งยื่นให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ คลิกที่นี่ 02/08/60

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมประมง (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ 28/08/60

แบบฟร์อมการรายงานผล road map (IUU) 10 เดือน (ณ 31 ก.ค.60) คลิกที่นี่

คู่มือ PMQA คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายการขอใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมประมง (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่ updat (14/07/59)

แบบฟอร์มรายงานผล ตัวชี้วัดPMQA การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1 - หมวด 6) คลิกที่นี่ updat (23/06/59)

 

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้


bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th