ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (IPA)


แก้ไขเมื่อ 10 มีนาคม 2553

หนังสือแผนยุทธศาสตร์

หนังสือตัวชี้วัดระดับบุคคล

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด

กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ปี 2553

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2553

กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ
ระดับ
สำนัก/กอง ปี 2552

ภาคผนวก

แผนที่กลยุทธ

 

 

 

 

 

 

  

                IPA ย่อมาจาก Internal Performance Agreement เป็นการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC)

                ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 กรมประมงโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จนถึงระดับบุคคล (Individual Scorecard) และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดบบุคคลจะนำไปใช้เป็นคะแนน การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ภาพแสดงลำดับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ซึ่งต้องสัมพันธ์กับระบบการสร้างแรงจูงใจ