บทคัดย่อจากเอกสารวิชาการในห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

            เรณู ยาชิโร   วิชัย วัฒนกุล   เจนจิตต์ คงกำเนิด  และสรณัฎฐ์ ศิริสวย. 2542. การเก็บน้ำเชื้อปลาหมอทะเล Epinephelus lanceolatus โดยวิธีแช่แข็ง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 12/2542. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง. 14 หน้า

 

การเก็บน้ำเชื้อปลาหมอทะเล Epinephelus lanceolatus โดยวิธีแช่แข็ง

Sperm Cryopreservation of Giant Grouper Epinephelus lanceolatus

เรณู ยาชิโร   วิชัย วัฒนกุล   เจนจิตต์ คงกำเนิด  และสรณัฎฐ์ ศิริสวย

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

บทคัดย่อ

        เก็บน้ำเชื้อปลาหมอทะเลเพศผู้ที่โตเต็มวัยแล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ 2541 ถึง กันยายน 2541 ในภาวะแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) โดยใช้น้ำยาสูตรต่างๆ คือ น้ำยาริงเกอร์ สำหรับปลาทะเล (MFR) สารละลายโซเดียมซิเตรท 0.1 โมลา (CT), น้ำยาสูตร 251 (E251) และน้ำยาสูตร 891 (E891) ผลการทดลองแสดงว่าเปอร์เซนต์ของสเปอร์มเซลล์ที่มีชีวิตในน้ำยาที่มีส่วนผสม MFR, CT เติมกลูโคส 1-2 % และ DMSO 10 % มีเปอร์เซ็นต์สูง น้ำเชื้อ (เก็บเมื่อ กพ. 2541) ที่เจือจางด้วย MFR และ DMSO 10 % มีเปอร์เซ็นต์เซลล์มีชีวิตมากกว่า 90 % ในเวลา 43 วัน พบว่าการเคลื่อนที่ของสเปอร์มลดลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน


คำสำคัญ : ปลาหมอทะเล  Epinephelus lanceolatus   การเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง  เปอร์เซ็นต์เซลล์มีชีวิต

 

ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารวิชาการในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องทดลองวิจัย)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com