บทคัดย่อนี้มาจาก หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง

        มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ และถาวร ทันใจ. 2548. การขยายพันธุ์มอสน้ำ (Vesicularia dubyana (C. Muell) Broth,1925). ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2548. ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท. หน้า 35.

ท่านสามารถอ่านเอกสารเรื่องอื่นๆ โดยคลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

การขยายพันธุ์มอสน้ำ (Vesicularia dubyana (C. Muell) Broth,1925)

มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ(1)    นงนุช เลาหะวิสุทธิ์(2)    ถาวร ทันใจ(3)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด(1)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด(3)

บทคัดย่อ

          ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมอสน้ำ (Vesicularia dubyana (C. Muell) Broth,1925 3 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของวัสดุปลูก ความเข้มข้นของปุ๋ย และปริมาณความเข้มแสง การทดลองเปรียบเทียบวัสดุปลูก 4 ชนิด เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าขอนไม้เป็นวัสดุปลูกที่ทำให้มอสน้ำเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่หินขรุขระ ตาข่าย และหินเรียบ โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.60±0.282,  0.53±0.227,  0.39±0.122  และ 0.15±0.019 กรัม ตามลำดับ เมื่อนำขอนไม้มาเป็นวัสดุปลูก โดยทดลองใช้ปุ๋ย NPK สูตร 25 – 5 – 5 ที่ระดับความเข้มข้น 7 ระดับ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการใส่ปุ๋ยที่ระดับความเข้มข้น 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้มอสน้ำเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาได้แก่ 15.0,  10.0,  7.5,  5.0,  2.5  และ 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.87±0.045,  2.77±0.509,  2.01±0.294,  1.58±0.205,  1.54±0.156,  1.36±0.142  และ 1.17±0.027 กรัม ตามลำดับ สำหรับการทดลองปลูกมอสน้ำที่ความเข้มข้นแสงระดับต่างๆ 4 ระดับ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับความเข้มแสง 5,300 ลักซ์ ทำให้มอสน้ำมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุด เฉลี่ย 3.00±0.263 และพบว่ามีตะไคร่น้ำเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นน้ำหนักที่รวมกับตะไคร่น้ำที่มาเกาะบนมอสน้ำด้วย แต่ที่ระดับความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เป็นช่วงความเข้มแสงที่ทำให้มอสน้ำมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากรองลงมา เฉลี่ย 2.64±0.023 กรัม โดยไม่มีตะไคร่น้ำเกาะ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับที่ระดับความเข้มแสง 5,300 ลักซ์ ส่วนที่ระดับความเข้มแสง 3,900 และ 1,100 ลักซ์ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.62±0.114  และ 1.14±0.012 กรัม ตามลำดับ

คำสำคัญ : มอสน้ำ ตะไคร่น้ำ
@@ สนใจอ่านเรื่องเต็มหรือบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 
 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หรืออ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com