บทคัดย่อนี้มาจาก หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง

        ธวัช ศรีวีระชัย, ชัชวาล วุฒิเมธี และจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ. 2548. การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพ. ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2548. ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท. หน้า 26.

ท่านสามารถอ่านเอกสารเรื่องอื่นๆ โดยคลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพ

ธวัช ศรีวีระชัย ชัชวาล วุฒิเมธี และจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด

บทคัดย่อ

          การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด โดยปล่อยหอยเพศผู้และเพศเมียมีขนาดความยาว 6.18±0.39 และ 6.08±0.29 เซนติเมตร ความกว้าง 4.12±0.23 และ 3.98±0.10 เซนติเมตร น้ำหนัก 44.24±5.08 และ 41.44±2.60 กรัม ในอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมียเท่ากับ 72 : 72 ตัว ตามลำดับ ในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.4 เมตร จำนวน 8 บ่อ โดยมีการไหลของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อนาที ให้ผลผลิตไข่เฉลี่ย 1,033±868.6 ฝักต่อวัน และมีจำนวนไข่เฉลี่ยต่อฝัก 486.0±114.2 ฟอง ไข่หอยมีอัตราการฟักไข่เป็น viliger larvae 73.67±4.17 % อนุบาล viliger larvae เป็นหอย early juvenile มีอัตรารอดตาย 12.86±3.22 % อนุบาลหอย early juvenile เป็นหอยขนาด 1 เซนติเมตร มีอัตรารอดตาย 75.16±8.34 % คิดอัตรารอดตาย จากไข่จนเป็นหอยขนาด 1 เซนติเมตร 7.18±2.46 % มีต้นทุนในการผลิตลูกหอย (ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร) ตัวละ 0.35 บาท และการเลี้ยงหอยหวานครั้งที่ 1 ขนาดความยาว 1.58±0.10 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 0.81±0.12 กรัม ในอัตรา 1,100 ตัวต่อบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.4 เมตร โดยมีการไหลของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 139 วัน หอยมีขนาดความยาวเฉลี่ย 3.26±0.22 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.29±0.14 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 8.38±1.31 กรัม อัตราการรอดตาย 98.45 % ต้นทุนในการเลี้ยงหอยหวาน 203.8 บาท ต่อกิโลกรัม ระบบปิดชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำจากการเพาะเลี้ยงโดยไหลลงคูแล้วลงในบ่อบำบัดผ่านบ่อตกตะกอนใส่ปลานิลแดงและกุ้งแชบ๊วย บ่อกรองเปลือกหอยนางรมจำนวน 750 กิโลกรัม บ่อแขวนหอยนางรมมีชีวิตจำนวน 20 พวง ๆ ละ 569 กรัม บ่อสาหร่ายพวงองุ่น จำนวน 40 พวง ๆ ละ 400 กรัม และบ่อเพิ่มออกซิเจน ใช้ปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติเก็บในบ่อพัก 19.5 ตัน ที่มีการเพิ่มออกซิเจนเต็มที่ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยงหอยแบบไหลผ่าน โดยคุณภาพน้ำตลอดระยะเวลา 8 เดือนในบ่อพ่อแม่พันธุ์ บ่ออนุบาลลูกหอยมีคุณภาพน้ำสูงสุด ต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

คำสำคัญ : การเพาะเลี้ยง หอยหวาน บ่อซีเมนต์ ระบบปิดชีวภาพ


@@ สนใจอ่านเรื่องเต็มหรือบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

โรงเพาะเลี้ยงหอยหวาน

พื้นบ่อมีวัสดุรองพื้น

 

บ่ออนุบาลลูกหอยหวาน

บ่อในระบบน้ำหมุนเวียนชีวภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หรืออ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com