บทคัดย่อนี้มาจาก หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549

          ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. 2549. ชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมหอยมือเสือในทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย. ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549, กรมประมงร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549. ณ ห้องประชุมกรมประมง. หน้า 57-58.

ท่านสามารถอ่านเอกสารเรื่องอื่นๆ โดยคลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมหอยมือเสือในทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
51 ถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

บทคัดย่อ

          สํารวจชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมของหอยมือเสือ ในบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ในปี 2549 โดยวิธี Stratified strip Transect (25x4 เมตร) ขนานแนวชายฝั่ง บริเวณ reef flat (1 transect) และ reef slope (4 transects) จํานวน 29 ที่ (หมู่เกาะสุรินทร์ 4 ที่, หมู่เกาะสิมิลัน 9 ที่, เกาะรอก 1 ที่, หมู่เกาะตะรุเตา 4 ที่, หมู่เกาะอาดังราวี 15 ที่) ในช่วงเดือนมีนาคม 2549 พบหอยมือเสือ 3 ชนิด ได้แก่ Tridacna crocea, Tridacna maxima และ Tridacna squamosa ชนิดที่พบชุกชุมมากที่สุดเป็น T. maxima (13.1±15.8 ตัวต่อร้อย ตร.ม.) ซึ่งพบแพร่กระจายมากบริเวณ reef edge ไม่แตกต่างจากความชุกชุมของ T. crocea (11.5±23.0 ตัวต่อร้อย ตร.ม.) ซึ่งพบมากบริเวณ reef flat ในขณะที่ T. squamosa มีความชุกชุมน้อยที่สุด (0.8±0.9 ตัวต่อร้อย ตร.ม.) โดยพบแพร่กระจายในน้ำที่ลึกบริเวณ reef slope หมู่เกาะอาดังราวีเป็นบริเวณที่พบหอยมือเสือชุกชุมที่สุด (31 ตัวต่อร้อย ตร.ม.) ในขณะที่บริเวณอื่นมีความชุกชุมอยู่ช่วง 1-4 ตัวต่อร้อย ตร.ม.

@@ สนใจอ่านเรื่องเต็มหรือบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หรืออ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com