ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เสนอเนื้อหาจากหนังสือ บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549 ประกอบด้วยบทคัดย่อจากภาคบรรยาย 62 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ 29 เรื่อง รวม 91 เรื่อง เลือกอ่านตามรายชื่อด้านล่างครับ
        นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อ หรือดาวน์โหลดเอกสารวิชาการฉบับเต็มอื่นๆ ในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีอีก หลายร้อยเรื่อง รวมทั้งการให้บริการของห้องสมุด โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)
 

บทคัดย่อ


การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549

กรมประมง

ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549

ณ ห้องประชุมกรมประมง

 
สาขาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ภาคบรรยาย)
1 ผลของการเปลี่ยนตําแหน่งไข่และเวลาในการเปลี่ยนตําแหน่งไข่ต่ออัตราการฟักของตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770)
2 ชนิดของปลาที่มีความเหมาะสมในการเกาะอาศัยของตัวอ่อนหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi
3 การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri Engler, 1979)
 
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ภาคโปสเตอร์)
1 ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน 17-œ- methyltestosterone ต่อการแปลงเพศปลานิลสามสายพันธุ์
2 ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน
3 ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และฟอร์มาลินต่ออัตราการฟักและการพัฒนาตัวอ่อนของไข่กุ้งก้ามกรามที่แยกจากแม่กุ้ง
4 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการลงทุนเพาะเลี้ยงปลาทอง Carassius auratus (Linnaeus, 1758) ในภาคกลาง
 
สาขาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ภาคบรรยาย) ไฟล์ pdf
1 การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ดผสมวิตามินอีและอาหารสด (92 KB)
2 เปรียบเทียบผลการเพาะพันธุ์แม่กุ้งแชบ๊วยไข่แก่จากบ่อดินที่เลี้ยงด้วยวิธีเสริมอาหารเม็ดผสม วิตามินอีและอาหารสด (91 KB)
3 การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญต่อการผลิตกุ้งกุลาดําขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก (96 KB)
4 ผลของการใช้น้ำจากคูระบายน้ำทิ้งเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนา (95 KB)
5 ผลของสัดส่วนธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนในตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ ตะกอนดินและการจัดการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
(77 KB)
6 การสํารวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
(93 KB)
7 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทําฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (90 KB)
8 ผลการใช้ฮอร์โมน LHRHa กระตุ้นความสมบูรณ์เพศในปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822) เพศผู้
(96 KB)
9 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25 - 50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสําเร็จรูป
(101 KB)
10 ความสัมพันธุ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาว ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก (91 KB)
11 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
(96 KB)
12 ประสิทธิภาพของระบบอนุบาลแบบต่างๆ ในการอนุบาลลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด (91 KB)
13 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไข่และลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ระยะว่ายน้ำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติ และจากการเลี้ยงในโรงเพาะพันธุ์ (99 KB)
14 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link , 1807) จากระยะวัยอ่อน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุ่น (early juvenile) โดยการใส่และไม่ใส่ทรายละเอียดที่พื้นถังอนุบาล (100 KB)
15 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ด้วยความหนาแน่นต่างกัน
(97 KB)
 
สาขาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ภาคโปสเตอร์) ไฟล์ pdf
1 การขุนปูม้าในคอกของชุมชนบาตูปูเต๊ะ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง (75 KB)
2 การเพาะพันธุ์ปลาดุกทะเลโดยวิธีการผสมเทียม (75 KB)
3 การอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 1 วัน ที่มีความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน (63 KB)
 
สาขาโรคสัตว์น้ำ (ภาคบรรยาย)
1 โรคพยาธิใบไม้ Euclinostomum sp. (Trematoda: Clinostomatidae) ในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
2 ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย, Penaeus merguiensis de Man, 1883 จากแหล่งธรรมชาติภาคตะวันออก (pdf 104 KB)
3 การตายของลูกกุ้งก้ามกรามจากการติดเชื้อ Macrobrachium rosenbergii nodavirus และ Extra small virus
4 การแยกและคุณสมบัติของเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรค VNN ในปลากะรังดอกแดง
5 การเปรียบเทียบการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวด้วยเทคนิคทาง PCR และ Immunodot blot
6 ผลของอุณหภูมิ และ ACYCLOVIR ต่อเชื้อเคเอชวี
7 การตกค้างของมาลาไคท์กรีนในปลานิล
 
สาขาด้านโรคสัตว์น้ำ (ภาคโปสเตอร์)
1 การพัฒนาเทคนิค Nested PCR ในการตรวจสอบโรคเคเอชวี (KHVD) ในประเทศไทย
2 การแช่รักษาโรคแอโรโมแนสในสัตว์น้ำโดยการแช่ในสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง
 
สาขาอาหารสัตว์น้ำ (ภาคบรรยาย) ไฟล์ pdf
1 คุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวม; ผลผลิตจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวและบ่อเลี้ยงกุ้ง (81 KB)
2 การทดลองอนุบาลลูกปลากะพงขาวด้วยแพลงก์ตอนสัตว์์ที่เก็บเกี่ยวจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (89 KB)
3 ระดับโปรตีนในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเล (87 KB)
4 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก (84 KB)
 
สาขาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ภาคบรรยาย)
1 ประชาคมแพลงก์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
2 การแพร่กระจายของโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris Gray, 1866) ในทะเลสาบสงขลา
3 ชีววิทยาบางประการของกบอ๋องข้างลาย Rana nigrovittata (Blyth, 1855) ในจังหวัดเชียงใหม่ (pdf 98 KB)
4 เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจสังคมและแบบจําลองการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงรอบคลองนาทับต่อกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา
5 การประเมินผลกระทบด้านนิเวศน์ทางน้ำและการใช้ประโยชน์ประมงในคลองนาทับก่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา
6 ผลของตัวกรองชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนภายในถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7 ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการบําบัดแอมโมเนียและองค์ประกอบของแบคทีเรียในตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
8 ระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสําหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดําความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
9 การศึกษาการบําบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดําด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
(pdf 91 KB)
10 การศึกษาการสลายตัวของไตรฟลูราลินในน้ำความเค็ม 12 ส่วนในพัน
11 ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝั่ง 5 ไมล์ทะเล บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
13 การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลและคลองป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน
14 ชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมหอยมือเสือในทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
15 การประมงอวนลากในเขตจังหวัดสตูล
16 การศึกษาและทดลองใช้โป๊ะเชือกเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาในประเทศไทย
17 การปนเปื้อนของสารโลหะหนักในสัตว์ทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
18 ความจําเพาะของแอนติบอดีหนูรู้จัก Cytochrome P450 (CYP1A) จากปลากะพงขาว
 
สาขาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ภาคโปสเตอร์)
1 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่าจากมหาสมุทรอินเดีย
2 การบําบัดน้ำจากการเลี้ยงปลาตู้โดยวิธีทางชีวภาพ
3 การพัฒนาการผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของโบรโมเปอร์ออกซิเดสจาก Gracilaria fisheri
4 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารประกอบเอมีนโดยเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทย
5 ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า โดยเรือ M.V. SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
6 ชีววิทยาบางประการของปลาสายยู (Pangasius conchophilus) ในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย (pdf 93 KB)
7 ชีววิทยาบางประการของปลาตามิน (Amblyrhynchichthys truncatus, Bleeker, 1851) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (pdf 111 KB)
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไส้ปลาไหล Barclaya longifolia (Wallich, 1827)
9 การสํารวจและการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำในสกุลใบพาย Cryptocoryne
10 โป๊็ะเชือก เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
11 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา ในแม่น้ำชี
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกรองชีวภาพเพื่อบําบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
 
สาขาด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ภาคบรรยาย)
1 การผลิตปลานิลทริพลอยด์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะต่างๆ ของปลานิลทริพลอยด์และปลานิลแปลงเพศ
2 การผสมข้ามพันธุ์กุ้งก้ามกราม
3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ ระหว่างประชากรกุ้งก้ามกรามที่เกิดจากระบบการผสมข้ามของ 3 สายพันธุ์
4 ทดสอบคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามที่ได้จากวิธีการผสมสลับ 3 สายพันธุ์
5 เปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุ้งก้ามกรามระหว่างสายพันธุ์ปรับปรุงและไม่ปรับปรุงที่เลี้ยงในบ่อดิน
 
สาขาด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ภาคโปสเตอร์)
1 คาริโอไทป์ปลาสกุล Trichogaster ในประเทศไทย
2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทั่วไปของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 จํานวน 3 รุ่น ที่เลี้ยงในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
3 การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศกุ้งก้ามกราม
4 เทคนิคการศึกษาทางเนื้อเยื่อและเซลล์ของโอโอไซด์ในปลากลุ่ม Catfish
 
สาขาเศรษฐกิจและสังคม (ภาคบรรยาย)
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
2 ทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบ้านต่อการส่งเสริมประมง : กรณีศึกษาในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3 การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ธุรกิจกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
4 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างกรมประมงกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
5 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความปลอดภัยของอาหาร กรณีศึกษา : กุ้งคุณภาพ CoCไทยสู่ตลาดฝรั่งเศส
 
สาขาเศรษฐกิจและสังคม (ภาคโปสเตอร์)
1 สภาวะการประมงภายหลังการเกิดสึนามิ : กรณีศึกษาในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา
 
สาขาพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ภาคบรรยาย) ไฟล์ pdf
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดจากปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) (101 KB)
2 ผลของไคตินไฮโดรไลเสทสกัดจากเปลือกกุ้งต่อการรักษาคุณภาพของเนื้อปลาบดแช่แข็ง (84 KB)
3 การปนเปื้อนสาร 3-MCPD ในน้ำปลา (78KB)
4 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาตกค้างในกระบวนการผลิตกุ้งและอาหารสัตว์โดยวิธีตรวจสอบเบื้องต้นทางจุลชีววิทยา (97KB)
5 การตกค้างไนโตรฟูรานในผลิตภัณฑ์กุ้งที่มาจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออก (80KB)
 
สาขาพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ภาคโปสเตอร์) ไฟล์ pdf
1 การใช้แบคทีเรียแลคติคเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (103KB)
2 การปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) จากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน (93KB)
3 คุณภาพของกะปิในจังหวัดสมุทรสาคร (82KB)
 
ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อ หรือดาวน์โหลดเอกสารวิชาการฉบับเต็ม ในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีอื่นๆ อีก หลายร้อยเรื่องได้  โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com