แพลงก์ตอนสัตว์ (ZOO PLANKTON)

 

            แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารพวกสารอินทรีย์ได้ด้วยตัวเอง กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ แบ่งออกเป็นกลุ่มแพลงก์ตอนใหญ่ๆอีก 2 กลุ่ม คือแพลงก์ตอนถาวร (holoplankton) และแพลงก์ตอนชั่วคราว (meroplankton)

            การนำเสนอเนื้อหาแพลงก์ตอนสัตว์ แบ่งออกเป็น 6 หน้า ๆ ละ 1 ไฟลั่ม ซึ่งบางไฟลั่มอาจเสนอแพลงก์ตอนสัตว์เพียงชนิดเดียว แต่ในอนาคตหากเรามีข้อมูลและภาพเพิ่มก็จะอัพเดทให้ครับ

          หน้านี้คือหน้าที่สามของแพลงก์ตอนสัตว์ หากท่านสนใจชมภาพแพลงก์ตอนอื่น ทั้งแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ สามารถเข้าชมได้ที่ ห้องแพลงก์ตอน ครับ
   
 

             สัตว์ในไฟลัม Coelenterata เป็นสัตว์น้ำทั้งหมด ได้แก่ ไฮดรา แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล กัลปังหา ปะการัง เป็นต้น แพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Coelenterata มีลักษณะเด่นคือ มีหนวดที่มีเข็มพิษ ลำตัวกลวง ทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหาร ย่อยอาหาร และขับถ่าย มีช่องเปิดทางเดียวเป็นทั้งปากและทวารหนัก รูปร่างมี 2 แบบ คือ แบบคล้ายต้นไม้ (Polyp) เช่น กัลปังหา และแบบคล้ายกระดิ่ง (Medusa) เช่นแมงกะพรุน

   
 
แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
Phylum Coelenterata
 

(Class Hydrozoa)

ได้แก่พวกแมงกะพรุน มองด้วยตาเปล่าเห็นลักษณะเป็นเม็ดสาคูใส พบเกิดในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย-ทะเลโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เป็นแมงกะพรุนขนาดเล็ก มีรูปร่าง umbrella หลายแบบ เช่น รูปจาน รูปร่ม รูประฆัง (ตามภาพ)

       
 
 

เอกสารอ้างอิง

          ธิดา เพชรมณี และมาวิทย์ อัศวอารีย์. 2538. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของไรน้ำกร่อย Diaphanosoma sp. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์. 9 หน้า
          ธิดา เพชรมณี. 2542. คู่มือการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
จ. สงขลา กรมประมง. 49 หน้า
          บพิธ จารุพันธ์. 2532. เอกสารคำสอนวิชาสัตววิทยา 445 (ชีววิทยาของสัตว์เซลล์เดียว) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 298 หน้า
          ลัดดา วงศ์รัตน์. 2538. แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ. 672 หน้า
          เสาวภา อังสุภานิช. 2528. แพลงก์ตอนสัตว์. ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 209 หน้า

          ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสืออ้างอิงที่เราใช้จำแนกชนิด บางเล่มมีจำหน่ายที่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือที่ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพถ่ายนะครับ

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com