ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


 

โครงการปลูกป่า 82 พรรษา มหาราชินี

          วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  บ้านโป่งมะม่วงหวาน
     หมู่ 10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ    โครงการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ฯ
   วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2557
   โครงการขยายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  สัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรต
   ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
   วันที่ 12 สิงหาคม 2557
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 57

  โรงเรียนอำมาตย์ราชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายทะเล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
       ณ ชายหาดแหลมเสด็จ

 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
 จัดนิทรรศการมหกรรมปลาสวยงามบ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
      เกษตรกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ   เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่28-29 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานครทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว อ.นายายอาม   จ.จันทบุรี
 กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน ภาครัฐของกัมพูชา ศึกษาดูงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2557 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
 วันที่ 12 และ 13 ก.ค.2557 คณะนักเรียน Global   Exploration Group  จากประเทศฮอลแลนด์จำนวน 36 คน      เข้าปลูกป่าชายเลน
  แห่เทียนเข้าพรรษา ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดแหลมเสด็จ   ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557
 อบรม ทางเลือกสุขภาพดีของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ  สำหรับบุคลากรของสำนักงาน กกพ. และผู้นำชุมชน รุ่นที่ 2
    ได้ศึกษาดูงานศูนย์ฯ ค้งกระเบน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

การฝึกอบรมราษฎรในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดนวัตกรรม
    โครงการเมืองเกษตรสีเขียว วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมงาน "สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก
    ประจำปี 2557 "

งานวิชาการเกษตร ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร รุ่นที่ 3 มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 ราย จาก 12 โรงเรียน
    วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

โครงการชีววิทยาของปูม้าและหญ้าทะเลเพื่อการทำธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูง ด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดำริฯ
     รุ่นที่ 2 (สมพ.2) เยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับมอบรางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณ
    เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล  ประจำปี 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน พ.ศ.2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงาน กปร. จัดทำโครงการผลิต      และปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการโครการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านวิชาการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ค่ายเรียนรู้ "โครงการพระราชดำริ" โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
    วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชุม เรื่อง "เมล็ดพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านพันธุ์ไม้สีม่วงและติดตามผลก ารดำเนินงานวิจัย
    วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 

  การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาคาม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบางสระเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์
    จังหวัดจันทบุร
ี 

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท.)
    รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 

   กิจกรรม  " เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว
    ปลากะพง 19,999 ตัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

 
          (อ่านเพิ่มเติม)


                                                            องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้  อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรีทำไมถึงสามารถปลูกองุ่นได้  องุ่นที่ว่านี้คือสาหร่ายพวงองุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)

                                การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                    เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือโดยจุลินทรีย์ การตายทับถมของซากสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)

                                 ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                   เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

              มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร คำตอบ ในบ่อมีกุ้งจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)

                                                          สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                    เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
      58 รายการ

     - แนบประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาด


       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
จำนวนผู้เยี่ยมชม   Hit Counter by Digits       เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209