ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
   วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
  จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
  วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงบำรุงดิน
   การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"
   วันที่ 28 สิงหาคม 2558
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9
  เยี่ยมชมโครงการเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างครบวงจร
  (โครงการแปลงใหญ่) และได้เยี่ยมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด
  วันที่ 27 สิงหาคม 2558

    ปลูกไม้ม่วงและมะม่วงแก้วเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอง 2 เมษายน 2558
   วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  วันที่ 22 ส.ค. 58
  คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

   วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
   งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ิ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ณ บ้านเกาะแมว หมู่ที่ 14 ต. ปากน้ำแหลมสิงห์
   อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

   พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
   ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

   กิจกรรมปล่อยพันธุ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ
ิ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
   12 สิงหาคม 2558
 

   วันที่ 12 ส.ค. 58 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   ร่วมตักบาตร และลงนามถวายพระพร
   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
   เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   ปลูกป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
   2 เมษายน 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บ้านเนินมณฑา
   ม.10 ต.กระแจะ อ.นายายอาม

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
  บูรณาการท้องถิ่นสานต่อพระราชดำริ
   ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
   (RDPB CAMP 5) ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะรองราชเลขาธิการ
    สำนักพระราชวังเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
    28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 การฝึกอบรมโครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"
     หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ "ม.6 บ้านสีลำเทียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี"
     หลักสูตร "การเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล" วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
     ณ โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 การฝึกอบรมเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ"60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา
     สร้างคน สร้างป่า   พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ การเพาะเห็ดฟาง ,การเลี้ยงไข่ไก่
     และการผลิตไม้ผลปลอดภัยสารพิษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปลูกป่าบก และป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านโป่งมะม่วงหวาน   ม.10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   ร่วมกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์    ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
   ณ บ้านตะกาดเง้า ม.1 ต.ตะกาดเง้า  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก่เกษตรกร จังหวัดชลบุรี, ระยอง ,จันทบุรี และตราด
   วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
    วันที 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ผส.อุศณีย์ ธูปทอง และคณะเจ้าหน้าที่    สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ร่วมกิจกรรม
     สร้างบ้านปลา, สร้างบ้านหอย และเขี่ยไข่ปู เพื่ออนุรักษ์    และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
 การฝึกอบรม "การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"    
    ระหว่างวันที่  25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการปลูกไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน รับมอบป้ายสื่อความหมายที่จัดทำ QR Code จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และงานส่งเสริมสหกรณ์
์     จัดอบรมโครงการสหกรณ์วาระแห่งชาติสู่ประชาชน    และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
      ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ฯ  

  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางของประเทศ
      ศรีลังกา จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ
     ระหว่างวันที่ 16-20  มิถุนายน 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7 วันที่  8 – 10  มิถุนายน  2558
      งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558  อบรม "การผลิตเห็ดถั่งเช่า" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ” ครั้งที่ 12
      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ลงในบทความ เกษตรนวัตกรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 วันที่  20 – 24  เมษายน  2558   ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การปฏิบัติงานของ หน่วยนางนวล ยามฝั่งทะเลไทย ในงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7
     ระหว่างวันที่  20 – 24  เมษายน  2558

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะกิจทางน้ำ ระหว่างวันที่  11-15  เมษายน  2558
 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ร่วมวางปะการังเทียมในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ (โครงการพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ)
 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงวันที่ 2 เมษายน 2558
  
                                    (อ่านเพิ่มเติม)


                                                 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                           งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                   พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP ในพื้นที่รอบอ่าวคุ้งกระเบน
ที่ปล่อยลงสู่อ่าวซึ่งมีการบำบัดทางกายภาพชายฝั่งน้ำขึ้น-ลง และทางชีวภาพป่าชายเลน หญ้าทะเล รวมทั้งการเลี้ยงหอยนางรม
ในคลองบำบัดน้ำทิ้งเพื่อลดแพลงก์ตอน ช่วยบำบัดน้ำทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับระยะทางและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                            องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้  อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรีทำไมถึงสามารถปลูกองุ่นได้  องุ่นที่ว่านี้คือสาหร่ายพวงองุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)

                                การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                    เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือโดยจุลินทรีย์ การตายทับถมของซากสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)

                                 ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                   เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

              มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร คำตอบ ในบ่อมีกุ้งจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)

                                                          สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                    เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
จำนวนผู้เยี่ยมชม   Free Counters   เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x