ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 ตำแหน่ง
      1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
      2.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
      3.คนงาน จำนวน 1 อัตรา

     - รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 ตำแหน่ง
       1.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นำนักศึกษาจากวิทยาลัยในประเทศอินเดีย
       ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

   โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำนักศึกษา
      หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  
      วันที่ 15 มิถุนายน 2560
   โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
   โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ วัดท่าหลวงบน หมู่ 5
      ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
     จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ    
     วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
   งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
      ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มังคุด วันที่ 13 มิถุนายน 2560
   คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหาร นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
     เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    คณะสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 8 มิถุนายน 2560
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560
     โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง
     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   กิจกรรมปั่นจักรยานวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2017)
     วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ติดตามผลความก้าวหน้าโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย/ทดสอบ สาธิต
     ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์
     เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     - รายละเอียดโครงการฯ
     - กำหนดการฝึกอบรม
   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   สำนักงาน กปร.นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย
     ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6
     ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
   นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านการขยายผลของ
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
     ณ งานวิชาการเกษตรยางตอกทอย (100 ไร่)
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
     พ.ศ.2560
   การประชุมการจัดทำแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 2560-2564
     วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560
   งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
      วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   คณะดูงานจากประเทศเอกวาดอร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   นายเฉลิมพร พิรุณสาร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เยึ่ยมชมการดำเนินงาน
     ของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
   สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
   นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาอัญมณี เครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

   ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ฯพณฯ หนิง ฟูขุ่ย
     เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
     อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


   "อีกง"
   สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
   การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 


   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง