ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
0
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559


 
  การขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   - คำขอใบอนุญาต
   - ใบนัดรับคำขอ
   - เอกสารแนบท้ายคำขอ
    เอกสารที่ใช้ประกอบด้วยสำเนาใบประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
    ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนวัดโขดหอย  
   โรงเรียนวัดวังเวียน  และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

   เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการปลูกแคตาลูป "ระบบปิด"
   ม.5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
;  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

   นักศึกษาจาก University of Iceland, Faculty of Life and
   Environmental Scien ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
   เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2559

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
   สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
   ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
   ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอัยการคดีเยาวชน
   และครอบครัวจังหวัดจันทบุรี รวมปลูกต้นไม้วันต้นไม้
้   ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
  ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ร่วมกันปลูกป่าบกเฉลิมพระเกียรติฯ
  ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  งานส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้ เชื้อรา
  Metarhizium anisopliae กำจัดแมลงศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  
  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
  รายการ "Diplomats in 12 Cities"
  พาทูตเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด"
   มาเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จุดเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  บ้านท่าศาลา ผลิตน้ำมังคุดส่งร้านค้าภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
  และบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมโลจิสติกส์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
   ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะ ข้าราชการ
   และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล
   5 พฤษภาคม 2559  ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

   โครงการ "THAILAND SCAN ME "
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
   ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน
   ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   วันที่ 20 เมษายน 2559 นิตยสารแพรว
   เข้าสัมภาษณ์กิจกรรมการดำเนินงานของ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จัดบริการจุดพักรถยนต์ น้ำดื่ม ผ้าเย็น
  ลูกอม และกาแฟ พร้อมห้องน้ำ แก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
  ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำขอพร
  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2559

  ประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วันที่ 8 เมษายน 2559
  ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  งานส่งเสริมเกษตร แนะนำและฝึกปฏิบัติ การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา
    บิวเวอร์เรีย  และ  เมททาไรเซี่ยม และงานปศุสัตว์
   คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  การเลี้ยงไก่ไข่

  วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559  สำนักงาน กปร.และ
  ร้านภัทรพัฒน์เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
์  ของกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  ปล่อยพันธุ์สัตว์กุ้งกุลาดำเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
  ณ ตชด.บ้านน้ำแดง และบ้านสีลำเทียน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ,วัดเขาแจงเบง
   และอบต.คลองขุด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   วันที่ 2 เมษายน 2559
   ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

  ถ่ายทำสารคดีด้านการเลี้ยงชันโรงโดยสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น
  วันที่ 1 เมษายน 2559

  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่ 30 มีนาคม 2559

  อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผู้นำด้านปศุสัตว์
  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่ 29 มีนาคม 2559

  วันที่ 25 มีนาคม 2559
  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  วันที่ 24 มีนาคม 2559 งานปศุสัตว์
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร

  วันที่ 23 มีนาคม 2559 งานปศุสัตว์
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรสาธิต
  การเลี้ยงกวางในสวนผลไม้

  นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ศึกษาดูงานกิจกรรมการดำเนินงานของ
  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 24 มีนาคม 2559

  นิทรรศการโครงการ อพ.สธ.
  "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งตน"

  วันที่ 23-29 มีนาคม 2559
   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
  จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล"
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

  ติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  วันที่ 18 มีนาคม 2559

  Mr.Sao Sarath รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 15 มีนาคม 2559

  สำนักงาน กพ. และนักศึกษาหลักสูตร
  นักบริหารคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการ รุ่นที่ 21
  ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 14 มีนาคม 2559

  โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559  
  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านโป่งมะม่วงหวาน)
  ม.10 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบรี

 

  วันที่ 10 มีนาคม 2559 งานส่งเสริมการเกษตร
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   นำเจ้าหน้าที่ศูนย์และและเกษตรกร
   ศึกษาดูงานการป้องกันโรคและแมลงโดยชีววิธี
   ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
   จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 9 มีนาคม 2559 กลุ่มการเลี้ยงชันโรง บ้านต้นเลียบ
  ตำบลรำพัน ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน
  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 น.
  ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  วันที่ 8 มีนาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมลงนามถวายพระพร
  ณ ศาลาสหทัยสมาคม สำนักพระราชวัง กรุงเทพฯ


 โรงเรียนวัดศรีประชาราม จังหวัดชลบุรี  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ กลุ่มการเลี้ยงชันโรง ต.กระแจ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

การประชุมชี้แจงผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเรื่องพลังงานทดแทน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 "การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท"
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี

"การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทด้านความมั่นคง"
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ                           

การประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 2/2559 มื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

สำนักงาน กปร. ดำเนินการประเมินผลแผนแม่บท  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 อบรม"โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2  มอบซั้งเชือกให้กับศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559                     
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ และปลากะพงขาว
    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   ร่วมทำบุญศูนย์ฯ และปล่อยพันธุ์ปลาพงขาว วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ชายหาดแหลมเสด็จ

โครงการ  " คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน  เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 13
   วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2558  ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมจัดนิทรรศการ  “ก้าวต่อ 9 ทำต่อความดี...ทำดีตามพ่อ “
   ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2558  ณ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม
   ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ  หน้าศาลากลางจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวาย
   พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
   วันที่ 5 ธันวาคม 2558  ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน


                                      (อ่านเพิ่มเติม)


                                           สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย

                                                                                                                                           โดย นายฐกร  ค้าขายกิจธวัช

        เป็นที่ทราบกันดีว่า ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญมาก การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การจับสัตว์น้ำจากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
(18 มีนาคม 2559)

                                                                       “ปูขน”
                                                          ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์

                                                                                                                                                เรียบเรียง โดย  นายปริญญ์  วิรุณราช
                                                                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ

         ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ทะเลหมอก
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือ  เช่น ภูชี้ฟ้า  ภูทับเบิก  ดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์   รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 มีนาคม 2559)

บทความทางวิชาการ  เรื่อง  การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดงานทางเคมี

                                                                                                                      นางกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ
                                                                                                                นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน
                                                                                                                                           หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
                                                                                                        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       จากปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในกุ้งขาวแวนาไมท์ที่เลี้ยงแบบพัฒนา ในปัจจุบันอาจมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะมาจาก
สภาพแวดล้อม สายพันธุ์ หรือวีธีการจัดการเลี้ยง เกษตรกรส่วนใหญ่ หาวิธีการเพื่อให้การเลี้ยงกุ้ง  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 11 กุมภาพันธ์ 2559)

ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร

เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช และ ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        คุณภาพน้ำ แบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น ของแข็ง กลิ่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ทางชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย
โปรโตซัว ไวรัส และทางเคมี แบ่งเป็น เคมีอินทรีย์ เช่น BOD COD TOC    รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 กุมภาพันธ์ 2559)

                                                         คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                                         งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                                 พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

        น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP    
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                                องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

       จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้ 
อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรี  
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)
                                 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

        น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือ
       รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)
                             ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                                           เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

        มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)
                                                           สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                            เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)  รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

                                                     การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                                              เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x