ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพานพุ่ม
    เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  ณ ศาลากลางจันทบุรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมถวายพระพร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

  ประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559
  วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  ประชุมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียน
  ในพื้นที่หมู่บ้านรอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน
  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
  ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ทำพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558   
  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558  ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

  นายธนิตย์ เอนกวิทย์    
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน     
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 19 ตุลาคม 2558        
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมออกบริการ
  ประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จันทบุรี  
  วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ วัดหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)   ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 14 ตุลาคม 2558
  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
ี  ถ่ายทำสารคดีตามรอยพระบาทยาตรา
  วันที่ 13 ตุลาคม 2558  
  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
  นำคณะกรรมการสหกรณ์ประมงคุ้งประเบน จำกัด
  ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์บ้านฉาง จ.ระยอง
   ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  ร่วมงานรับมอบเกียรติบัตร
    " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"  

   การสวดมนต์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   วันที่ 21 กันยายน  2558
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  ประชุมคุณอนุกรรมการ
  ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 16 กันยายน 2558 
  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง
  Green City ฝ่าวิกฤต EMS
  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
ี   เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ
  ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
   วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558


 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
     วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"
     วันที่ 28 สิงหาคม 2558

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เยี่ยมชมโครงการเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างครบวงจร
   (โครงการแปลงใหญ่) และได้เยี่ยมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด วันที่ 27 สิงหาคม 2558

 ปลูกไม้ม่วงและมะม่วงแก้วเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอง 2 เมษายน 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  วันที่ 22 ส.ค. 58  คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ิ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเกาะแมว หมู่ที่ 14 ต. ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

 พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  กิจกรรมปล่อยพันธุ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 
  วันที่ 12 ส.ค. 58 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมตักบาตร และลงนามถวายพระพ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
      เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  ปลูกป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
     2 เมษายน 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บ้านเนินมณฑา ม.10 ต.กระแจะ อ.นายายอาม

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  บูรณาการท้องถิ่นสานต่อพระราชดำริ
    ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 (RDPB CAMP 5) ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะรองราชเลขาธิการ
    สำนักพระราชวังเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
    28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 การฝึกอบรมโครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"
     หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ "ม.6 บ้านสีลำเทียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี"
     หลักสูตร "การเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล" วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
     ณ โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 การฝึกอบรมเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ"60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา
     สร้างคน สร้างป่า   พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ การเพาะเห็ดฟาง ,การเลี้ยงไข่ไก่
     และการผลิตไม้ผลปลอดภัยสารพิษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปลูกป่าบก และป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านโป่งมะม่วงหวาน   ม.10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   ร่วมกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์    ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
   ณ บ้านตะกาดเง้า ม.1 ต.ตะกาดเง้า  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก่เกษตรกร จังหวัดชลบุรี, ระยอง ,จันทบุรี และตราด
   วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
    วันที 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

                                      (อ่านเพิ่มเติม)


                                                 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                           งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                   พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP ในพื้นที่รอบอ่าวคุ้งกระเบน
ที่ปล่อยลงสู่อ่าวซึ่งมีการบำบัดทางกายภาพชายฝั่งน้ำขึ้น-ลง และทางชีวภาพป่าชายเลน หญ้าทะเล รวมทั้งการเลี้ยงหอยนางรม
ในคลองบำบัดน้ำทิ้งเพื่อลดแพลงก์ตอน ช่วยบำบัดน้ำทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับระยะทางและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                            องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้  อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรีทำไมถึงสามารถปลูกองุ่นได้  องุ่นที่ว่านี้คือสาหร่ายพวงองุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)

                                การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                    เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือโดยจุลินทรีย์ การตายทับถมของซากสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)

                                 ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                   เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

              มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร คำตอบ ในบ่อมีกุ้งจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)

                                                          สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                    เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
จำนวนผู้เยี่ยมชม   Free Counters   เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x