ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
0
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559


    - การอบรม "การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว" จัดโดยกรมการท่องเที่ยว
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    - วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียศึกษาดูงาน
      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการจากทาง
     มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรจาก Zhejiang University ประเทศจีน ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
   - กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชน ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากประเทศสมาชิกอาเชียน และ
     ประเทศคู่เจรจา (ญี่ปุ่น) เยือนประเทศไทย และศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
   - ประกาศรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกิจกรรมแต่งงานปู ณ สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
    - โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนิวซีเแลนด์ ครั้งที่ 5
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    - ผู้แทนจากบริษัท เมอร์เคียว จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
     - การฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 51/2 พ.ศ.2559 ภาควิชาดาร ศึกษาดูงาน
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
   - สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
      รับสมัครลูกจ้างชั่วครวรายเดือน
     - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
     - เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
      สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
    - กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
      พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) วันที่ 24 มกราคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมงาน "งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์" ครั้งที่ 21 วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560
      ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
    - คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 21 มกราคม 2560
    - วันที่ 20 มกราคม 2560 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ        ร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ณ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี
   - การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
   - โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม 77 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 14 มกราคม 2560
   - ดร.อดิ ศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เยี่ยมชมความคืบหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประชารัฐ กลุ่มสัตว์น้ำ
     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560

   - วันที่ 12 -13 มกราคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมบริจาคสิ่งของ
     และเงินให้แก่หน่วยกู้ภัยจันทบุรี

   - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 23 มกราคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   - วันที่ 11 มกราคม 2560 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
    - คณะจากกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
  - รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560 สอบคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2560
    ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - วันที่ 3 มกราคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ดำเนินโครงการ
     "ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
   - "ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" วันที่ 30 ธันวาคม 2559
      ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม
   - วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
      ร่วมทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560
    - วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
       ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

    - วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิด
       และร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 16
      “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยังยืน” ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

    - เจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรตองก้า เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
      ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   - วันที่ 12 ธันวาคม 59 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     นำคณะข้าราชการ และหน่วยงานร่วม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีธรรมงานสวดพระอภิธรรม
     พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   - วันที่ 10 ธันวาคม 59 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพันธุ์กุลาดำ และปลากะพงขาว
      แก่ ธอส.
   - สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้
     วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - วันที่ 22 ธันวาคม 2559

   - การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ฯ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสภาพอากาศในด้านการเกษตร                               
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

    - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
       ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบจ.จันทบุรี

   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง
      แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559

   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
     (50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุลาดำ แก่บ้านสีลำเทียน
    - วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
      แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    - นิทรรศการ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"
      วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559
   - การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"
    - การฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง"
     - การประกวดภาพถ่าย "ปวงประชาเป็นสุขศานต์ จากยอดเขาสู่ท้องทะเลอ่าวคุ้งกระเบน"
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     - จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวน
        ชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

    - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำให้แก่ ชาวบ้าน
     หมู่ 6 บ้านสีลำเทียน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  "พ่อของแผ่นดิน"

   - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และราษฎรในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารรวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ 4 รูป และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 890,000 ตัว
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    - วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ          
    นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
     - วันที่ 21 ตุลาคม 2559   เวลา 13.00 น. นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ร่วมออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง9 อสมท.

    - วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ และหน่วยงานร่วมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมสวดพระอภิธรรม และถวายความอาลัยพระบรมศพ
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

    -  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้การต้อนรับ
      ท่านทูตประเทศแคนาดา คุณ Donica Pottie และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   -  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
    - วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมลงนามถวายความอาลัย
   -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ถวายความอาลัย พร้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   -  โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"
     - วันที่ 13 ตุลาคม 2559
     - วันที่ 14 ตุลาคม 2559
   - วันที่ 5 ตุลาคม 2559 จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ ได้จัดประชุมส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน   
    ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนฯ  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  รับมอบประกาศนียบัตรลดโลกร้อน ประเภท LESS
    ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ ลดโลกร้อน” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
    วันที่ 19 กันยายน 2559
  
 กลุ่ม TRASH HERO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 4   
     และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ
    วันที่ 18 กันยายน 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3
    ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน  2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา  วันที่ 6 กันยายน 2559
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   (Work shop) เพื่อพิจารณาทบทวนร่างแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ปี 2556 – 2564 และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสำหรับบุคลากร
   ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559  ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน       

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด  ณ ที่ทำการอุทยาแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
     อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

รณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นทุ่งสนสนามไชย สาธารณประโยชน์
   โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พื้นที่ทุ่งสนสนามไชยสาธารณประโยชน์วันที 25 สิงหาคม 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ งานป่าไม้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บ้านแหลมแม่นกแก้ว  ตำบลช้างข้ามอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
    ณ อาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ


                                      (อ่านเพิ่มเติม)


                                                                  "อีกง"

                                                                                                   เรียบเรียงโดย นายปริญญ์วิรุณราช     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

        จากสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันที่ประสบปัญหาเรื่องโรคต่าง ๆ ทั้ง  EMS  ตัวแดงดวงขาว หรือเลี้ยงแล้วประสบปัญหา
กุ้งไม่โต  เลี้ยงแล้วขายไม่ได้กำไร  ทำให้เกษตรกรต้องหยุดเลี้ยงเป็นจำนวนมาก
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
( 11 สิงหาคม 2559)

                           สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และ
                               การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
                                  ปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)


ิ                                                                                                                                                             โดย เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช

        คุณภาพน้ำอ่าวคุ้งกระเบนเฉลี่ย (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559) ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึง
ปากอ่าวมีค่าคุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
( 8 สิงหาคม 2559)
                               บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
                                                                                                                                          เรียบเรียงโดย  นางกัญญารัตน์ สุนทรา
                                                                                                                                                    และ นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ

        “ในช่วงฤดูฝนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคงต้องเตรียมความพร้อมกันเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
แบบพัฒนา  จากสภาวะโลกร้อนที่ทุกคนพูดถึงกันว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเกิดสภาพอากาศแปรปรวน  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2559)

                                           สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย

                                                                                                                                           โดย นายฐกร  ค้าขายกิจธวัช

        เป็นที่ทราบกันดีว่า ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญมาก การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การจับสัตว์น้ำจากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
(18 มีนาคม 2559)

                                                                       “ปูขน”
                                                          ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์

                                                                                                                                                เรียบเรียง โดย  นายปริญญ์  วิรุณราช
                                                                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ

         ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ทะเลหมอก
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือ  เช่น ภูชี้ฟ้า  ภูทับเบิก  ดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์   รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 มีนาคม 2559)

บทความทางวิชาการ  เรื่อง  การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดงานทางเคมี

                                                                                                                      นางกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ
                                                                                                                นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน
                                                                                                                                           หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
                                                                                                        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       จากปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในกุ้งขาวแวนาไมท์ที่เลี้ยงแบบพัฒนา ในปัจจุบันอาจมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะมาจาก
สภาพแวดล้อม สายพันธุ์ หรือวีธีการจัดการเลี้ยง เกษตรกรส่วนใหญ่ หาวิธีการเพื่อให้การเลี้ยงกุ้ง  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 11 กุมภาพันธ์ 2559)

ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร

เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช และ ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        คุณภาพน้ำ แบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น ของแข็ง กลิ่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ทางชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย
โปรโตซัว ไวรัส และทางเคมี แบ่งเป็น เคมีอินทรีย์ เช่น BOD COD TOC    รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 กุมภาพันธ์ 2559)

                                                         คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                                         งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                                 พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

        น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP    
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                                องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

       จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้ 
อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรี  
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)
                                 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

        น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือ
       รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)
                             ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                                           เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

        มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)
                                                           สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity


                                                                            เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)
 รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

                                                     การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                                              เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
     การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
 
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x