c

ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
0
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559


 
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     - จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวน
        ชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   รับมอบประกาศนียบัตรลดโลกร้อน ประเภท LESS
   ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ ลดโลกร้อน”
    จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
   วันที่ 19 กันยายน 2559

   กลุ่ม TRASH HERO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   สำนักงานภาคกลางเขต 4 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ
   วันที่ 18 กันยายน 2559
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3
   ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน  2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา
   วันที่ 6 กันยายน 2559
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   (Work shop) เพื่อพิจารณาทบทวนร่างแผนแม่บท
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ปี 2556 – 2564 และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   การให้บริการสำหรับบุคลากร
   ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559
   ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน       

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด
   ณ ที่ทำการอุทยาแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
   อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

   รณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
   ท้องถิ่นทุ่งสนสนามไชย สาธารณประโยชน์
   โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
    พื้นที่ทุ่งสนสนามไชยสาธารณประโยชน์
    วันที 25 สิงหาคม 2559

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ งานป่าไม้ศูนย์ฯ
   คุ้งกระเบน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บ้านแหลมแม่นกแก้ว
   ตำบลช้างข้ามอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
  ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ครั้งที่ 6/2559
  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
  ณ อาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระขนมพรรษา 84 พรรษา
   12 สิงหาคม 2559                                                                           ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว และกุ้งกุลาดำ
   แก่ท่าเรือทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   สนับสนุนกุ้งกุลาดำ แก่ บ้านโรงไม้
   ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   สนับสนุนกุ้งกุลาดำ แก่ บ้านสีลำเทียน
   ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพง แก่โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ สำนักงาน กปร.
   และพระครูบาโก  วัดเขาแจงเบง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์
   ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ
   ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ประชุมและบรรยายเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส
   พร้อมทั้งนำลงนามถวายพระพร
   กล่าวคำถวายพระพรและรับเข็มพระราชทาน สก.84

   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
   งานเฉลิมพระเกียรติ "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"
   ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
;  วันที่ 7-14 สิงหาคม 2559
   ฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ฯ
   ให้แก่เกษตรกร ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
   สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
   ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
   นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ในวันที่ 8- 9 สิงหาคม 2559
   ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   ศูนย์อาเซียนเกาหลี ศึกษาดูงาน
   ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันที่ 8 สิงหาคม 2559
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันที่ 5 สิงหาคม 2559

  งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดทำโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 8
    ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฏราชกุมาร
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร                 
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

  โครงการปลูกป่าต่างระดับ เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 11
   ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ "คืนควาnมสุข สู่ประชาชน"   
    บริการจุดพักรถยนต์ ห้องน้ำ กาแฟ น้ำเย็น ผ้าเย็น และลูกอม พร้อมบริการข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
    ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
   จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
    ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด  อ.แกลง จ.ระยอง

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ” วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง”
   วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดกิจกรรม field day   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
   ม.6 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
     พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจัดฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้
   หลักสูตรการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทน โปรตีนจากอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมปลูกป่าต่างระดับ  ณ บ้านซับยี่หร่า ม.9  ต.วังใหม่
    อ.นายายอาม จ.จันทบุร

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ   และการแปรรูปเห็ด
 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
   "การปรับปรุงบำรุงดิน  การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี”

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบพันธุ์กุ้งกุลาดำให้กับชาวบ้าน บ้านน้ำแดง หมู่ 6
    ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  
                                      (อ่านเพิ่มเติม)


                                                                  "อีกง"

                                                                                                   เรียบเรียงโดย นายปริญญ์วิรุณราช     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

        จากสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันที่ประสบปัญหาเรื่องโรคต่าง ๆ ทั้ง  EMS  ตัวแดงดวงขาว หรือเลี้ยงแล้วประสบปัญหา
กุ้งไม่โต  เลี้ยงแล้วขายไม่ได้กำไร  ทำให้เกษตรกรต้องหยุดเลี้ยงเป็นจำนวนมาก  
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
( 11 สิงหาคม 2559)

                           สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และ
                               การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
                                  ปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)


ิ                                                                                                                                                             โดย เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช

        คุณภาพน้ำอ่าวคุ้งกระเบนเฉลี่ย (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559) ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึง
ปากอ่าวมีค่าคุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ  
 รายละเอียดเพิ่มเติม
( 8 สิงหาคม 2559)
                               บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
                                                                                                                                          เรียบเรียงโดย  นางกัญญารัตน์ สุนทรา
                                                                                                                                                    และ นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ

        “ในช่วงฤดูฝนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคงต้องเตรียมความพร้อมกันเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
แบบพัฒนา  จากสภาวะโลกร้อนที่ทุกคนพูดถึงกันว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเกิดสภาพอากาศแปรปรวน   
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2559)

                                           สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย

                                                                                                                                           โดย นายฐกร  ค้าขายกิจธวัช

        เป็นที่ทราบกันดีว่า ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญมาก การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การจับสัตว์น้ำจากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
(18 มีนาคม 2559)

                                                                       “ปูขน”
                                                          ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์

                                                                                                                                                เรียบเรียง โดย  นายปริญญ์  วิรุณราช
                                                                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ

         ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ทะเลหมอก
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือ  เช่น ภูชี้ฟ้า  ภูทับเบิก  ดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์   รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 มีนาคม 2559)

บทความทางวิชาการ  เรื่อง  การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดงานทางเคมี

                                                                                                                      นางกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ
                                                                                                                นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน
                                                                                                                                           หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
                                                                                                        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       จากปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในกุ้งขาวแวนาไมท์ที่เลี้ยงแบบพัฒนา ในปัจจุบันอาจมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะมาจาก
สภาพแวดล้อม สายพันธุ์ หรือวีธีการจัดการเลี้ยง เกษตรกรส่วนใหญ่ หาวิธีการเพื่อให้การเลี้ยงกุ้ง  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 11 กุมภาพันธ์ 2559)

ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร

เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช และ ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        คุณภาพน้ำ แบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น ของแข็ง กลิ่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ทางชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย
โปรโตซัว ไวรัส และทางเคมี แบ่งเป็น เคมีอินทรีย์ เช่น BOD COD TOC    รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 กุมภาพันธ์ 2559)

                                                         คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                                         งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                                 พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

        น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP    
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                                องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

       จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้ 
อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรี  
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)
                                 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

        น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือ
       รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)
                             ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                                           เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

        มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)
                                                           สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                            เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)  รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

                                                     การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                                              เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x