เบอร์โทรศัพท์ศูนย์คุ้งกระเบน
ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


 
วันที่ 12 และ 13 ก.ค.2557 คณะนักเรียน Global Exploration Group  จากประเทศฮอลแลนด์จำนวน 36 คน เข้าปลูกป่าชายเลน


แห่เทียนเข้าพรรษา
งศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557
อบรม ทางเลือกสุขภาพดีของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำร
ิสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กกพ. และผู้นำชุมชน รุ่นที่ 2
ได้ศึกษาดูงานศูนย์ฯ ค้งกระเบน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมราษฎรในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดนวัตกรรม
    โครงการเมืองเกษตรสีเขียว วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมงาน "สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก
    ประจำปี 2557 "

งานวิชาการเกษตร ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร รุ่นที่ 3 มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 ราย จาก 12 โรงเรียน
    วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

โครงการชีววิทยาของปูม้าและหญ้าทะเลเพื่อการทำธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูง ด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดำริฯ
     รุ่นที่ 2 (สมพ.2) เยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับมอบรางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณ
    เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล  ประจำปี 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน พ.ศ.2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงาน กปร. จัดทำโครงการผลิต      และปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการโครการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านวิชาการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ค่ายเรียนรู้ "โครงการพระราชดำริ" โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
    วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชุม เรื่อง "เมล็ดพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านพันธุ์ไม้สีม่วงและติดตามผลก ารดำเนินงานวิจัย
    วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 

  การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาคาม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบางสระเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์
    จังหวัดจันทบุร
ี 

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท.)
    รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 

   กิจกรรม  " เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว
    ปลากะพง 19,999 ตัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพร
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  

ประชุมหารือโครงการศูนย์ศึกษาข้อมูล-นิทรรศการป่าชายเลนและทางเดินศึกษาเรือนยอดไม้ป่าชายเลน
    (canopy wark)  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ติดตามงานวิชาการ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556
    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แม่บ้านแม่ครัวสู่การดูแลและพัฒนาศูนย์คุ้งกระเบนฯ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
     วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
 "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกันเพื่อสานฝันทะเลงาม " ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 5 ธันวาคม 2555

สำนักราชเลขาธิการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
คณะ NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific) ประเทศบังคลาเทศ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกษตร จากสำนักงานการเกษตรเวียตนาม ประเทศเวียตนาม
 พิธีส่งมอบปะการังเทียมให้ชาวประมง จ.จันทบุรี  จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
    ร่วมกับกรมประมง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะต่างชาติ จำนวน 40 คน  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน   
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555
  คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน
     ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมสัมมนาป่าชายเลนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Obihiro ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การศึกษาดูงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
       และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม
        "เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

วันที่ 4 เมษายน 2555 ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  
          (อ่านเพิ่มเติม)


การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว
       
        "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
      58 รายการ

     - แนบประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาด


       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
จำนวนผู้เยี่ยมชม   Hit Counter by Digits       เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209