ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
0
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559


 
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     - จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวน
        ชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
   เฉลิมพระเกียรติ
   และถวายพระพรชัยมงคล
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฏราชกุมาร
   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

   ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ิ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร                 
   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
   ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

   โครงการปลูกป่าต่างระดับ เฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 11
   ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   อ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ดำเนินการ "คืนควาnมสุข สู่ประชาชน"   
   บริการจุดพักรถยนต์ ห้องน้ำ กาแฟ น้ำเย็น ผ้าเย็น และลูกอม
   พร้อมบริการข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
   ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
   จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559
   ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

   โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง
   วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
    ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
    อ.แกลง จ.ระยอง

   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
    “การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ”
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
   “การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง”
   วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ รุ่นที่ 1
   วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดกิจกรรม field day  
   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
   ม.6 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

   วันที่ 12 กรกฎาคม 2559     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ
   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
   12 สิงหาคม 2559

   งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้
   หลักสูตรการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทน
   โปรตีนจากอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร
   วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559
   วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ร่วมปลูกป่าต่างระดับ  ณ บ้านซับยี่หร่า ม.9  ต.วังใหม่
   อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
   วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   จัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ   และการแปรรูปเห็ด
   วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 งานพัฒนาที่ดิน
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
   "การปรับปรุงบำรุงดิน  การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี”
   วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   มอบพันธุ์กุ้งกุลาดำให้กับชาวบ้าน บ้านน้ำแดง หมู่ 6
   ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

   งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
   อบรมครูและนักเรียน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 
   พร้อมมอบปัจจัยการผลิต  ที่  โรงเรียนวัดโขดหอย  
   ต.กระแจะ  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

   วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
   จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง
    วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร
    ออกติดตามการดำเนินงานของ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
    ส่งเสริมการใช้เชื้อรา Metarhiziumanisopliae
    กำจัดศัตรูพืช”และ “ส่งเสริมการใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา
    ป้องกันโรคพืช”

   นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116
   และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยา
   ความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
   ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
   วันที่ 28 มิถุนายน 2559

   วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
   ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรง
   เพื่อการเกษตร

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
    ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา (น้ำมังคุด)  บริการวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรำพันเป็นกิจกรรม
      สนับสนุน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียน

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 บริษัทประชาคมมัลติมีเดีย จำกัด  ถ่ายทำการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   จัดฝึกอบรมโครงการ “ส่งเสริมการใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ป้องกันโรคพืช”

 วันที่ 15 มิถุนายน 2559  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ศึกษาดูงาน ณ ไบเทค บางนา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ
ิ   ครบ 70 ปี  และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
   ณ วัดแหลมเสด็จ(สาขาวัดเขาสุกิม) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  วันที่ 15 มิถุนายน 2559

บริษัท ben 2014 ให้เป็นผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวพิเศษ ชุด ตามรอยพระบาท 70 เส้นทาง วันที่ 11 มิถุนายน 2559
โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559                 
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 7-10 มิถุนายน 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี โดยบริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาส จำกัด    เข้าถ่ายทำกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
   9 มิถุนายน 2559 

วันพุธที่ 8  มิถุนายน 2559 คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี

 โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559                
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 4 มิถุนายน 2559  พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และคณะ
     เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 กลุ่มหอยนางรมครบวงจร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดแปรรูปเห็ด บ้านไร่เก่า
   ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงาน "จันทบุรี เมืองเกษตรสีเขียว" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2559      คณะผู้เข้าอบรม พพร. รุ่นที่ 5 (สำนักงาน กปร.) ศึกษาดูงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ติดตามการดำเนินงานของผู้ผ่านการอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้ เชื้อรา Metarhizium anisopliae
    หมู่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 2 มิถุนายน 59 งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     มอบปัจจัยการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา และเมทาไรเซียม กำจัดแมลงศัตรูพืช แก่กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุน และร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านสีลำเทียน ตำบลบางชัน
    อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นครินวิโรฒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
   สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานกวางโจว  นำคณะสื่อมวลชนจากเมืองหนานซาง มณฑลเจียงซี
   สาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
   จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2-3 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ถ่ายทำรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง ช่อง 9 MCoT HD  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559   
   สำนักงานสรรพากรภาค 10 จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานการผลิตไม้ผล ของศูนย์เรียนรู้และชิมผลไม้จากสวน
   ของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตผักไม้ผลปลอดภัยสารพิษ  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตผักไม้ผลปลอดภัยสารพิษ เข้าร่วมประกวดผลไม้ ในงาน
  "จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559  วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559   ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
  จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนวัดโขดหอย  
   โรงเรียนวัดวังเวียน  และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

 เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการปลูกแคตาลูป "ระบบปิด"
   ม.5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาจาก University of Iceland, Faculty of Life and Environmental Scien ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
   เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
   ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอัยการคดีเยาวชน  และครอบครัวจังหวัดจันทบุรี รวมปลูกต้นไม้วันต้นไม้
้    ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกันปลูกป่าบกเฉลิมพระเกียรติฯ
   ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 งานส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้ เชื้อรา
    Metarhizium anisopliae กำจัดแมลงศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 รายการ "Diplomats in 12 Cities" พาทูตเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด"
    มาเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จุดเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านท่าศาลา ผลิตน้ำมังคุดส่งร้านค้าภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
     และบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะ ข้าราชการ
      และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559  ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 โครงการ "THAILAND SCAN ME " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน  ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 20 เมษายน 2559 นิตยสารแพรว เข้าสัมภาษณ์กิจกรรมการดำเนินงานของ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดบริการจุดพักรถยนต์ น้ำดื่ม ผ้าเย็น
     ลูกอม และกาแฟ พร้อมห้องน้ำ แก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำขอพร นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
      ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2559

 ประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วันที่ 8 เมษายน 2559
     ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

งานส่งเสริมเกษตร แนะนำและฝึกปฏิบัติ การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย  และ  เมททาไรเซี่ยม และงานปศุสัตว์
     คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  การเลี้ยงไก่ไข่

 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559  สำนักงาน กปร.และ ร้านภัทรพัฒน์เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
์     ของกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ปล่อยพันธุ์สัตว์กุ้งกุลาดำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 ณ ตชด.บ้านน้ำแดง และบ้านสีลำเทียน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ,วัดเขาแจงเบง และอบต.คลองขุด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2559
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

 ถ่ายทำสารคดีด้านการเลี้ยงชันโรงโดยสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 เมษายน 2559


                                      (อ่านเพิ่มเติม)


                               บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
                                                                                                                                          เรียบเรียงโดย  นางกัญญารัตน์ สุนทรา
                                                                                                                                                    และ นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ

“ในช่วงฤดูฝนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคงต้องเตรียมความพร้อมกันเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนา  จากสภาวะโลกร้อนที่ทุกคนพูดถึงกันว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเกิดสภาพอากาศแปรปรวน   
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2559)

                                           สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย

                                                                                                                                           โดย นายฐกร  ค้าขายกิจธวัช

        เป็นที่ทราบกันดีว่า ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญมาก การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การจับสัตว์น้ำจากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
(18 มีนาคม 2559)

                                                                       “ปูขน”
                                                          ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์

                                                                                                                                                เรียบเรียง โดย  นายปริญญ์  วิรุณราช
                                                                                                                                                                     นายพิชิตพล  สิงห์ธนะ

         ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ทะเลหมอก
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือ  เช่น ภูชี้ฟ้า  ภูทับเบิก  ดอยอ่างขาง  ดอยอินทนนท์   รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 มีนาคม 2559)

บทความทางวิชาการ  เรื่อง  การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดงานทางเคมี

                                                                                                                      นางกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ
                                                                                                                นางสาว อัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน
                                                                                                                                           หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ 
                                                                                                        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       จากปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในกุ้งขาวแวนาไมท์ที่เลี้ยงแบบพัฒนา ในปัจจุบันอาจมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะมาจาก
สภาพแวดล้อม สายพันธุ์ หรือวีธีการจัดการเลี้ยง เกษตรกรส่วนใหญ่ หาวิธีการเพื่อให้การเลี้ยงกุ้ง  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 11 กุมภาพันธ์ 2559)

ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร

เพ็ญแข  คุณาวงค์เดช และ ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        คุณภาพน้ำ แบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น ของแข็ง กลิ่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ทางชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย
โปรโตซัว ไวรัส และทางเคมี แบ่งเป็น เคมีอินทรีย์ เช่น BOD COD TOC    รายละเอียดเพิ่มเติม
( 4 กุมภาพันธ์ 2559)

                                                         คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และ
                  การให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม งบประมาณ 2558


                                                                                                                                         งานวิเคราะห์น้ำและดิน กลุ่มงานวิจัยและ
                                                                                                                                                 พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

        น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่คลองบำบัดน้ำทิ้งจนถึงปากอ่าว (ภาพที่ 1) ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558
มีค่าคุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยมาตรฐาน GAP    
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 26 สิงหาคม 2558)

                                                                องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

       จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้ 
อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรี  
รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)
                                 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

        น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือ
       รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)
                             ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                                           เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

        มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)
                                                           สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                            เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)  รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

                                                     การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                                              เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x