ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
ผลิตภัณฑ์
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


     
 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร
   คือ การเพาะเห็ดฟาง ,การเลี้ยงไข่ไก่    และการผลิตไม้ผลปลอดภัยสารพิษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปลูกป่าบก และป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติ
ิ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านโป่งมะม่วงหวาน   
   ม.10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   ร่วมกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
   ณ บ้านตะกาดเง้า ม.1 ต.ตะกาดเง้า  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมและแลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ แก่เกษตรกร จังหวัดชลบุรี, ระยอง ,จันทบุรี และตราด
  วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
  วันที 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ผส.อุศณีย์ ธูปทอง และคณะเจ้าหน้าที่    สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ร่วมกิจกรรม
   สร้างบ้านปลา, สร้างบ้านหอย และเขี่ยไข่ปู เพื่ออนุรักษ์    และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน

   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
   วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

    การฝึกอบรม "การปรับปรุงบำรุงดิน
    การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"    
    ระหว่างวันที่  25 - 26 มิถุนายน 2558
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   โครงการปลูกไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ
    วันที่ 25 มิถุนายน 2558

    ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน รับมอบป้ายสื่อความหมายที่จัดทำ QR Code
    จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   วันที่ 22 มิถุนายน 2558
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และงานส่งเสริมสหกรณ์
์   จัดอบรมโครงการสหกรณ์วาระแห่งชาติสู่ประชาชน    และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
   ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ฯ  
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
   นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางของประเทศ
   ศรีลังกา จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
  

   มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1
   จัดกิจกรรมเข้าค่ายศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ
   ระหว่างวันที่ 16-20  มิถุนายน 2558 
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

   โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7
   วันที่  8 – 10  มิถุนายน  2558
   งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558  อบรม "การผลิตเห็ดถั่งเช่า"
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ” ครั้งที่ 12
      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ลงในบทความ เกษตรนวัตกรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 วันที่  20 – 24  เมษายน  2558   ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การปฏิบัติงานของ หน่วยนางนวล ยามฝั่งทะเลไทย ในงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7
     ระหว่างวันที่  20 – 24  เมษายน  2558

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะกิจทางน้ำ ระหว่างวันที่  11-15  เมษายน  2558
 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ร่วมวางปะการังเทียมในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ (โครงการพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ)
 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงวันที่ 2 เมษายน 2558
  สรุป ผลการประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS
      วันที่ 31 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวัดเขาแจงเบง วันที่ 27 มีนาคม 2558
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะพระธรรมทูต วันที่ 26 มีนาคม 2558
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยกรมธนารักษ์ วันที่ 26 มีนาคม 2558
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม 2558
 พิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ิ     วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 อบรมการกู้ชีพทางทะเล  วันที่ 11-13  ก.พ. 58  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
"โครงการตามรอยแนวคิด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   กิจกรรม  “ คืนความสุขให้คนไทย คืนชายหาดให้คนจันท์  จันทบุรีเมืองแห่งความสุข       สุขทุกวันที่จันทบุรี  สุขทุกนาทีที่เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ "
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558 กฟผ ได้จัดงานมอบหลอดไฟฟ้า LED   แก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      ร่วมปลูกเงาะ และลำไยในโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สยามบรมราชกุมารี

  กิจกรรม " หยุดหัวใจไว้ที่เธอ จันทบุรีเมืองต้องห้าม.... พลาด "  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกู้ชีพและช่วยเหลือทางทะเล ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 29 มกราคม 2558 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง
      ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปลูกต้นมะม่วงแก้ว ศรีสะเกษ 007

 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ
      ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน  ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  วันที่ 22 - 25 มกราคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 32 ปี       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  ณ หมู่ 3 ตำบลรำพัน
       อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 โครงการ “เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ                                    (อ่านเพิ่มเติม)


                                                            องุ่น.....บำบัดน้ำ

                                                                                                                เรียบเรียงโดย  นายปริญญ์  วิรุณราช

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดชายทะเลมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น   ฝนตกชุก  แต่สามารถปลูกองุ่นได้  อย่าเพิ่งตกใจกันครับ คงจะสงสัยว่าจังหวัดที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างจันทบุรีไม่ใช่แถวสระบุรีหรือราชบุรีทำไมถึงสามารถปลูกองุ่นได้  องุ่นที่ว่านี้คือสาหร่ายพวงองุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม
( 20 สิงหาคม 2557)

                                การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน

                                                                                                                    เรียบเรียงโดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาววานาไม เป็นน้ำที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากกิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงกุ้ง การขับถ่ายของกุ้ง การย่อยสลายของอาหารกุ้งที่เหลือโดยจุลินทรีย์ การตายทับถมของซากสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม
(7 สิงหาคม 2557)

                                 ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง
                                                                                                                            
                                                                                                                   เรียบเรียงโดย นาง กัญญารัตน์  สุนทรา 

              มีนักวิชาการหรือผู้รู้หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังพบมีกุ้งตายจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน
หรือ EMS โดยการลดอาหารหรือหยุดอาหารลง หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องหยุด หยุดเพื่ออะไร คำตอบ ในบ่อมีกุ้งจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
(29 กรกฎาคม 2557)

                                                          สภาพความเป็นด่าง
                                                               Alkalinity

                                                                    เพ็ญแข คุณาวงค์เดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และเบญจา สุทธาโร

          สภาพความเป็นด่างมีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป (Buffering capacity)                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
(28 กรกฎาคม 2557)

การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย นางกฤษณา จันทร์แก้ว

                "เมืองเกษตรสีเขียว" เป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็น,ฐานสร้างได้ที่สำคัญ เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง หรือ
กรีน อะกริคัลเจอร์ ซิตี้ (Green Agriculture City) เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง    รายละเอียดเพิ่มเติม
(19 กุมภาพันธ์ 2557)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

   ประกวดราคาจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่  
      - รายการเอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ  
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง 
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานป่าไม้  จำนวน  1  หลัง
   สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชนิด 12 ถาด จำนวน 1 ตู้
   สอบราคาซื้อป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด
   สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า
      ผานพรวน ผานบุกเบิก จอบหมุน ชุดตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

    เรื่อง   สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (ดีเซล) จำนวน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี
      ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

   สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ 
      - แนบประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาด  
       วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

 กรมประมง  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สำนักงาน กปร.      มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้     ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
 ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
 ศูนย์ฯ ห้วยทราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ         เดลินิวส์         มติชน  บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS
จำนวนผู้เยี่ยมชม   Free Counters   เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
E_mail :kkbrdsc@hotmail.com ,kkbrdsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209
x