ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
Individual Scorecard
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง
    ปี 2553

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

    ปี 2554

- แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1

- แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2  

        ปี 2555

- แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1  

- แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2

        ปี 2556

- แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1

     ปี 2557
      - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1
      - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2
         ปี 2558
      - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1
      - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2
      ปี 2559
    - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1
    - แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2