ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
มุมดาวน์โหลด (Download)
       รายงานการประชุม การจัดระเบียบจราจร ร้านค้าแผงลอย
         บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ครั้งที่ 2

 เอกสารแนะนำศูนย์ฯ
   - ภาษาไทย (Thai)
   - ภาษาอังกฤษ (English)

       ชลประทานน้ำเค็ม
 คู่มือการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ

 แผ่นพับ/โปสเตอร์ (Leaflet/Poster)