ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
กปม 1
 กปม 31
 กปม 22
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร
 โครงการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ
การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว