ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

   สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ จำนวน 1 ราย
   สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง
     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559
  
   สอบราคาซื้อเครื่องผลิตไนโตรเจนจำนวน1เครื่อง
     -ใบเสนอราคา
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องผลิตไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปจำนวน 2 รายการ
   ซื้อตลับผงหมึกพิมพ์จำนวน 14 รายการ
   ประกวดราคาจ้างปลูกไม้ม่วงและปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ 1 แห่ง
   ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์จัดสวนแปลงสาธิต 32 ไร่ บริเวณงานวิชาการเกษตร
   ประกวดราคาจ้างซ่อมปะผุทำสีหัวเก๋งรถบรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-8593 จบ.
   จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่จำนวน 13 รายการ
   ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 15 รายการ
   ประกวดราคาจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ จำนวน 13รายการ     โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่  
      - รายการเอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ  
    สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง 
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานป่าไม้  จำนวน  1  หลัง
   สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชนิด 12 ถาด จำนวน 1 ตู้
   สอบราคาซื้อป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด
   สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า
     ผานพรวน ผานบุกเบิก จอบหมุน ชุดตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

   เรื่อง   สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (ดีเซล) จำนวน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ
     ไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

   สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ 

      - แนบประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาด  
       วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป