(โทร. 039 - 433 -216- 8 โทรสาร 039 - 433209)

ตารางจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ
ชนิดสัตว์น้ำ
ขนาด
จำนวน (ตัว)
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
2 ซม.

200

ปลาการ์ตูนอานม้า
2 ซม.
50
ปลาการ์ตูนส้มขาว

2ซม.

500
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ
2 ซม.
100
ปลาการ์ตูนแดง
2 ซม.
600
ปลากะพงขาว
- -
หอยหวาน
3-5 มม.
10,000
  1ซม. 5,000
  ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร
ในจังหวัดจันทบุรีและผู้สนใจทั่วไป
โดยแยกเป็นชนิด ขนาดและราคาของสัตว์น้ำ
ตามประกาศของกรมประมง ดังนี้

ชนิด
ราคา
หมายเหตุ
1.ปลากะพงขาว
-ไข่ปลากะพงขาว
  (100,000 ฟอง)
- ปลากะพงขาวอายุ 7-15วัน
- ปลากะพงขาวอายุ 16 - 20 วัน
- ปลากะพงขาว
   ขนาด 1 ซม.ขึ้นไป
430 บาท

ตัวละ 0.20 บาท
ตัวละ 0.25 บาท
ซม.ละ 1 บาท
ประกาศ 5 มี.ค.51

ประกาศ 26 เม.ย.49
ประกาศ 26 เม.ย.49
ประกาศ 5 มี.ค.51

2.ปลาการ์ตูน
- ปลาการ์ตูนลายปล้อง
- ปลาการ์ตูนอานม้า
- ปลาการ์ตูนส้มขาว
- ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ
- ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา
- ปลาการ์ตูนแก้มหนาม


ซม.ละ 15 บาท
ซม.ละ 15 บาท
ซม.ละ 7 บาท
ซม.ละ 15 บาท
ซม.ละ 40 บาท
ซม.ละ 40 บาท

ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51

3.กุ้งกุลาดำ
- กุ้งกุลาดำ ขนาด P10 - P15
- กุ้งกุลาดำ ขนาด P16 - P20
- กุ้งกุลาดำ ขนาด P21 - P25


ตัวละ 0.12 บาท
ตัวละ 0.15 บาท
ตัวละ 0.20 บาท

ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
4.กุ้งแชบ๊วย
- กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.0 - 1.5 ซม.
- กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.6 - 2.0 ซม.
- กุ้งแชบ๊วย ขนาด 2.1 - 2.5 ซม.

ตัวละ 0.04 บาท
ตัวละ 0.07 บาท
ตัวละ 0.12 บาท

ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
ประกาศ 13 มิ.ย.51
5.กุ้งขาววานาไม
- กุ้งขาววานาไม
  ขนาด P10 - P15
- กุ้งขาววานาไม
  ขนาด P16 - P20
- กุ้งขาววานาไม
  ขนาด P21 - P25

ตัวละ 0.10 บาท

ตัวละ 0.12 บาท

ตัวละ 0.15 บาท

ประกาศ 13 มิ.ย.51

ประกาศ 13 มิ.ย.51

ประกาศ 13 มิ.ย.51
6.หอยหวาน
- หอยหวาน ขนาด 2 มม.
- หอยหวาน ขนาด 3-5 มม.

ตัวละ 0.05 บาท
ตัวละ 0.15 บาท

ประกาศ 3 ส.ค.52
ประกาศ 3 ส.ค.52
7.อื่นๆ
- แพลงก์ตอนพืช
  หัวเชื้อห้องปฏิบัติการ
ลิตรละ 45 บาท
ประกาศ 26 เม.ย.49
ปลากะพงขาว

ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
ปลาการ์ตูนอานม้า
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม
ปลาการ์ตูนส้มขาว
โรงเพาะฟัก

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209