โครงการ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น 12  สิงหามหาราชินี”
โดย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ  12  สิงหาคม  2551 โดยจัดทำโครงการ 
“ฝายชะลอความชุ่มชื้น  12  สิงหามหาราชินี”
       เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นตามแนวเขาบริเวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในพื้นที่ประมาณ 11,370   ไร่
        
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ดำเนินการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน  100  ฝาย โดยดำเนินการจัดสร้างในพื้นที่ดังนี้

ที่
สถานที่
จำนวน (ฝาย)
1
บริเวณโกรกสัตตบุศย์ หมู่ที่ 1  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4
2
บริเวณโกรกยายหลาง 1  หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
20
3
บริเวณโกรกยายหลาง  2  หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2
4
บริเวณโกรกวัดคริสต์  1  หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
12
5
บริเวณโกรกวัดคริสต์  2  หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5
6
บริเวณโกรกตาลี  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
10
7
 บริเวณโกรกจันทนิมิต  2  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3
8
บริเวณโกรกบางกระพรุ้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
12
9
บริเวณโกรกตายุ่ง  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
21
10
บริเวณโกรกตาเมี้ยน  1 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5
11
 บริเวณโกรกตาเมี้ยน  2  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2
12
 บริเวณโกรกตาเมี้ยน  3 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4
รวม
100

นายมงคลมิตร  เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการประชาสัมพันธ์
และนายอิศรา  สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
มอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท แก่
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ฝายชะลอความชุ่มชื้น


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209