ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
บุคลากร

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร

กลุ่มบริหาร
ฝ่ายอำนวยการ

นางลัดดา จับตะเฆ้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนงคราญ เจริญวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายปิยชาติ ศรีศักดา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช
นักวิชาการประมงชำนาญการ

นางทิศธิยา แช่มล้วน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

นางกัญญารัตน์ สุนทรา
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นายพิชิตพล สิงห์ธนะ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

นายฐกร ค้าขายกิจธวัช
นักวิชาการประมงชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

นายสรณัญช์ จำปาศรี
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน