ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 หน้าที่รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาการประมงป่าไม้รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมในลักษณะผสมผสาน
  ที่เหมาะสม
2.ศึกษาและวิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาเป็นแบบอย่าง
  ใช้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ
3.ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาอาชีพ และขยายผลการดำเนินงาน
  ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
  ชุมชนโดยรอบและขยายสู่พื้นที่อื่น
4.บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
5.น้อมนำแนวพระราชดำริศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการด้านประมงป่าไม้เกษตร
  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มบริหาร
1.รับผิดชอบผ่ายอำนวยการและกลุ่มประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
3.พัฒนาการจัดทำโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์   แผน/ผล  การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4.บริหารและบริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ
กลุ่มอำนวยการ
1.งานสารบรรณ งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
4.งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบำรุงและงานบริการต่างๆ
กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร  
  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
2.ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.งานประสานหน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
6.ศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในรูปแบบผสมผสานกับหน่วยงานร่วม
กลุ่มวิชากา
1.ศึกษา วิจัย และพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม
2.ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพ
  และเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ
3.การให้การบริหารศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิตนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
1.ศึกษา และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง   รวมทั้งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
2.การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.งานบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 1.ศึกษาและวิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำอาหารโรคและสารตกค้าง
   ในปัจจัยการผลิตและผลผลิตสัตว์น้ำ
2.ให้บริหารทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ไวรัส
   และแบคทีเรียเฝ้าระวังการเกิดโรค
3.ให้บริการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิตนักศึกษา
4.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย จ่าย แจก และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ   และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อใช้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
กลุ่มขยายผ
1.ศึกษา และวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยี เพื่อให้ได้องค์ความรู้
  สำหรับกำหนดรูปแบบของการพัฒนาอาชีพประมงเกษตร ป่าไม้และอื่นๆ ที่เหมาะสม
  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลและการแข่งขันทางการค้า
  และความมั่นคงด้านอาหาร
2.ศึกษา และวิจัยการพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ แบบผสมผสาน
3.วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงาน
  ทดลองวิจัยไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ พื้นที่รอบนอกและในพื้นที่อื่นๆ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำจืด การเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.การให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม
3.งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำงานเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงหอยใน อ่าวคุ้งกระเบน   และเลี้ยงปลาในบ่อดิน
4.ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง