ขออภัย กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ข่าวสารขององค์กร

กองพันทหารราบที่ 4 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ประกาศกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2557 ด้วยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พลปืนเล็ก จำนวน 72 อัตรา

อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 63 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 6 อัตรา

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ด้วย กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ สังกัดเรือนจำกลางปัตตานี จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 13,300 – 14,630 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา และ – เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค

กรุงเทพฯเปิดสอบข้าราชการกทม.ครั้งที่2,3,4/2556 สมัครสอบ 74 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2, 3 และ 4/2556 สํา นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สํานักงานก.ก.) กําหนดดําเนินการเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา นครสามัญ ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2, 3 และ4/2556 ผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันฯสามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://office2.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th ตําแห น่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน ประกอบด้วยตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 2 อัตรา

  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ด้วย กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด อัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ

อบต.ปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 5

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555 – 2557 จึงประกาศรับสมัครแข่งขันจำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน