" LONG LIFE THE KING"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไป
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี