Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1127
mod_vvisit_counterYesterday1198
mod_vvisit_counterThis week4632
mod_vvisit_counterThis month2325
mod_vvisit_counterAll1034763

QRCode

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ย้าย ดร.จุมพล สงวนสิน ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง และกระทรวงเกษตรฯให้มีคำสั่งที่ ๘๗๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งอธิบดีกรมประมง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป (รายละเอียด)

  

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 01 October 2014 16:31


วันที่1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ.ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอประสพ คณะทำงาน CIUU ได้ดำเนินการจัดประชุม นำโดยนายมาโนช รุ่งราตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ที่ประชุมได้นำปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาที่ศูนย์ CIUU ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค แพปลา และชาวประมง เกี่ยวกับเรื่อง เรือ ปริมาณสัตว์น้ำ และแรงงาน มาสรุปและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
 
Written by Administrator   
Tuesday, 30 September 2014 09:31


สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ลงพื้นที่จ.ระยอง สัมภาษณ์นายอังกูร รัตนพรหม หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง ประเด็น กรมประมงสนับสนุนชุมชนในการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
 
Written by Administrator   
Friday, 26 September 2014 20:26


วันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมส่ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เกษียณอายุราชการ ณ อาคารจุฬาภรณ์ (ภาพบรรยากาศ)
Last Updated ( Friday, 26 September 2014 20:42 )
 
Written by Administrator   
Friday, 26 September 2014 11:40


วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมศุลกากร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการด้านวัตถุดิบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นการันตีสินค้าประมงจากไทยปราศจากการทำประมงแบบ IUU แน่นอน 
Last Updated ( Friday, 26 September 2014 11:44 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 145

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง