Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday960
mod_vvisit_counterYesterday406
mod_vvisit_counterThis week3728
mod_vvisit_counterThis month4043
mod_vvisit_counterAll1170338

QRCode

kasetthai

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 04 March 2015 18:39

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แก่
1.1 กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะได้รับการตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทำงาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557) เนื่องจากแรงงานกลุ่มดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด โดยอนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต 31 มีนาคม 2559
1.2 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานต่อไปอีก 2 ปี ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานพิจาณารูปแบบการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเวลาเปิดการดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558
1.3 กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทำงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 100/2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 101/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
1.4 กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปี มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกดำเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.3 
 
Written by Administrator   
Wednesday, 04 March 2015 13:38


    
เมื่อวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมประมง ประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมร่วมกับ DG MARE ของสหภาพยุโรปเพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการของไทยตาม RoadMap การแก้ไขปัญหา IUU ที่สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร สถานทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ คณะผู้แทนได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายร่วมกับอัครราชทูตฝ่ายการเกษตร เพื่อเตรียมหารือกับสหภาพยุโรปในประเด็น IUU และกฎหมายประมง คณะผู้แทนร่วมภาครัฐ(กรมประมง กระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์) สมาคมภาคเอกชน องค์กรเอกชนไทย ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์

Last Updated ( Wednesday, 04 March 2015 13:41 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2015 11:03


วันที่ 3 มี.ค. 58 เวลา 10:00 น. นายมาโนช รุ่งราตรี ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเป็นหลักปฏิบัติการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมงและหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ห้องประชุมสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
 
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2015 11:35


ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมโครงการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมยี่สก ชัน 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 192

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง