Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday277
mod_vvisit_counterYesterday1116
mod_vvisit_counterThis week5486
mod_vvisit_counterThis month22544
mod_vvisit_counterAll1054983

QRCode


การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Sunday, 19 October 2014 20:00


กรมประมง ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดสระบุรี อำเภอวังม่วง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังม่วง ร่วมกันปลูกต้นสัก ตะแบก พยุง แคนา ฯลฯ จำนวน 600 ต้น ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
Written by Administrator   
Thursday, 16 October 2014 13:14


วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผู้ตรวจสมชาติ เจริญวุฒิชัย ประชุมผ่านระบบ web conference กับเขตที่รับผิดชอบเขต 3 เขต9 และเขต17 เรื่องการคัดเรื่องเกษตรกรดีเด่น
Last Updated ( Thursday, 16 October 2014 13:17 )
 
Written by Administrator   
Thursday, 16 October 2014 08:20

    


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 
Written by Administrator   
Wednesday, 15 October 2014 14:41


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล เวลา 09.00 น. กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-IPEC) และประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนแม่บทแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในภาคประมง ทั้งในระดับสถานประกอบการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลเบื้องต้น (ลัง) โรงงานแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและเรือประมง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอดสายการผลิต พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 151

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง