Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday55
mod_vvisit_counterYesterday433
mod_vvisit_counterThis week55
mod_vvisit_counterThis month23291
mod_vvisit_counterAll1085136

QRCode

 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Thursday, 20 November 2014 10:34

ดร.จุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา จากสภาวะอากาศที่อุณหภูมิเย็นกว่าปกติ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประกอบกับมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เป็นเหตุให้เริ่มพบกุ้งขาวที่เลี้ยงในความเค็มต่ำป่วยตาย เนื่องจากสภาวะดังกล่าวเอื้ออำนวยต่อการเกิด “โรคทอร่า” ในกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าตลอดในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมจะพบโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงขอฝากเตือนให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลโปรดระมัดระวังและเฝ้าสังเกตอาการกุ้งในบ่อ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เพิ่งลงลูกกุ้งจนถึงระยะ 45 วัน และน้ำมีค่าความเค็มต่ำ
 
Written by Administrator   
Wednesday, 19 November 2014 13:07


เปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งขาวโดยเกษตรกรที่เป็น Smart farmer และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน จีเอพี รวมทั้งการขอการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงโดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี
 
Written by Administrator   
Wednesday, 19 November 2014 09:42


เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2557 เวลา 09.30 นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
 
Written by Administrator   
Tuesday, 18 November 2014 16:33

สกหรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

        รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๓๕
               และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
                    ณ กลุ่มงานวิจัยสิ่งแวดล้องทางการประมงน้ำจืด
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือรายละเอียดตามเว็บไซต์สหกรณ์ฯ และเว็บไซต์กรมประมง
Last Updated ( Tuesday, 18 November 2014 16:37 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 161

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง