Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday469
mod_vvisit_counterYesterday1181
mod_vvisit_counterThis week1650
mod_vvisit_counterThis month14763
mod_vvisit_counterAll1020307

QRCode

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88 ปี

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

เรียนเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีการศาสนา พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ การมอบนโยบาย และพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกรมประมง
รายละเอียดของงาน(1)(2)
 
 ฉลองใหญ่ 19 กันยายนนี้ ณ ท่าชัยยุทธ  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า วันที่ 21 กันยายนนี้ จะเวียนบรรจบครบเป็นปีที่ 31 ของวันประมงแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  คนไทยมีแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพ และมีอาหารจากสัตว์น้ำบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรักหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่เกษตรกรชาวประมง เยาวชน และประชาชนทั่วไปขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (รายละเอียด)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบาย

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เน้นย้ำให้เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกร 4 เรื่อง คือ ราคายางพารา ซึ่งบ่ายนี้จะมีการรับฟังปัญหา เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติชุดใหม่ รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้ง พัฒนาการส่งออกกุ้ง แก้ปัญหาเรื่องการประมงผิดกฎหมาย และช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังย้ำว่า ในการทำงาน ต้องไม่มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง หรือเรียกรับเงิน และให้เกียรติบันทึกเทปกล่าวคำปราศัย เนื่องในงานประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รายละเอียด]

Written by Administrator   
Wednesday, 21 November 2012 21:07


เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น. ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปการอ่านบทอาเศียรวาทฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์


Last Updated ( Friday, 15 August 2014 15:03 )
 

Add comment


Security code
Refresh

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง