เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ใหม่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งในสายงาน ระดับ ตำแหน่ง หมายเหตุตำแหน่ง สังกัดใหม่ สังกัดเก่า
3420 2741 นายสำรวย มีนกาญจน์ ประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8 8 จบง.ประมง 8   ปจ.สุรินทร์ ปจ.สุรินทร์
3421 2743 นางวราภรณ์ ขัดสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ 5
5 จบง.ธุรการ 5   ฝ่ายบริหารทั่วไป ปจ.สุรินทร์ ปจ.สุรินทร์
3423 2744 นายโกศล สมัครสมาน เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ 4 4 จ.สถิติ 4 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3
หรือ 4 หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปจ.สุรินทร์ ปจ.สุรินทร์
3737 2751 นายบุญสืบ กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 7 7 จบง.ประมง 7   ฝ่ายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปจ.สุรินทร์ ปอ.ชุมพลบุรี ปจ.สุรินทร์
3738 2750 นายปรีชา งอกนาวัง เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 3
3 จ.ประมง 3 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3
หรือ 4 หรือ 5 
ฝ่ายพัฒนาการประมง ปจ.สุรินทร์ ปอ.ชุมพลบุรี ปจ.สุรินทร์
2896 2747 น.ส.นภาวรรณ มาชะนา เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 3
3 จ.ประมง 3 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3
หรือ 4 หรือ 5 
ฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปจ.สุรินทร์ ปอ.ท่าตูม ปจ.สุรินทร์
3432 2746 นายจำรัส เขียวอัมพร เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง  เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 7 7 จบง.ประมง 7   ฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปจ.สุรินทร์ ปอ.ท่าตูม ปจ.สุรินทร์
2890 2753 นายนิวัฒน์ อึงชื่น เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 4
4 จ.ประมง 4 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3
หรือ 4 หรือ 5 
ฝ่ายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปจ.สุรินทร์ ปอ.เมืองสุรินทร์ ปจ.สุรินทร์
3429 2742 นางอนงค์ ศรีมนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 7
7 จบง.ประมง 7   ฝ่ายบริหารทั่วไป ปจ.สุรินทร์ ปอ.เมืองสุรินทร์ ปจ.สุรินทร์
3426 2745 นายครรชิต วัฒนาดิลกกุล นักวิชาการประมง นักวิชาการ
ประมง  7
7 นวก.ประมง 7   ฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปจ.สุรินทร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปจ.สุรินทร์
3427 182 นายวิศิษฐ์  ลีละวิวัฒน์ นักวิชาการประมง นักวิชาการ          
ประมง  6
6 นวก.ประมง 6 เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปหรือจะ
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้กำหนด
เป็นตำแหน่งนักวิชาการประมง
3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร กตส. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปจ.สุรินทร์
3428 2752 นางบุปผา จำรูญ เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง 5 5 จพง.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4
หรือ 5
ฝ่ายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปจ.สุรินทร์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปจ.สุรินทร์
3424 2748 นายประมวล วรรณปราการ เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 7 7 จบง.ประมง 7   ฝ่ายพัฒนาการประมง ปจ.สุรินทร์ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ปจ.สุรินทร์
3425 2749 นายสมโภชน์ อดิวัฒนชัย เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง 5 5 จพง.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4
หรือ 5
ฝ่ายพัฒนาการประมง ปจ.สุรินทร์ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ปจ.สุรินทร์