BACK

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ใหม่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งในสายงาน ระดับ ตำแหน่ง หมายเหตุตำแหน่ง สังกัดใหม่ สังกัดเก่า กองเดิม
90 644 น.ส.ดาหวัน บินหรีม เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 4
4 จ.ประมง 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรม กสป กสป
1820 606 นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ ช่างภาพ ช่างภาพ 6 6 ช่างภาพ 6 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป
88 587 น.ส.อรุณี จินดานนท์ นักวิชาการประมง  นักวิชาการ           ประมง  7ว 7 นวก.ประมง 7ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป
532 265 นายคำรณ โพธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8 8 จบง.เผยแพร่ 8   กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กสป. กสป.
542 580 นางโสพิศ สโมสร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 5
5 จ.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. การเงินบัญชีฯ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
595 578 นางประภาวดี ปานสอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน
และบัญชี 5
5 จบง.ธุรการ 5   ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. การเงินบัญชีฯ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
534 577 นางอรุณพร วีระพรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 5 จบง.การเงินและบัญชี 5   ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. ธุรการ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
535 579 น.ส.ทัศนีย์ ก้านสังวอน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่
ธุรการ 5
5 จ.ธุรการ 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. ธุรการ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
539 582 น.ส.จันทา อินทร์โพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 4 จ.บันทึกข้อมูล 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. ธุรการ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
541 583 น.ส.ปานฤดี ใจทิพย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 4 จ.บันทึกข้อมูล 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. ธุรการ บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
562 596 นายสมพล เจริญผล นักวิชาการ
ช่างศิลป์ 
นักวิชาการ
ช่างศิลป์ 6ว
6 นวก.ช่างศิลป์ 6 ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. นิทรรศการ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
563 600 น.ส.สุจินดา ม่วงสวย นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์  4 4 นายช่างศิลป์ 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5
หรือ 6
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. นิทรรศการ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
564 601 นายนิคม ศรวงศ์มงคล ช่างศิลป์  ช่างศิลป์ 4 4 ช่างศิลป์ 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. นิทรรศการ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
575 610 นายสิทธิศักดิ์ สมศรี นักวิชาการ
เผยแพร่ 
นักวิชาการ
เผยแพร่ 6ว
6 นวก.เผยแพร่ 6 ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 3-5  หรือ 6ว         ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. บริการ เผยแพร่ กสป กสป.
533 576 นางนงเยาว์ หวังศุภผล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6 6 จบง.ธุรการ 6   ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. บริหารงานทั่วไป กสป กสป.
589 575 นายพิสิษฐ์ อุไรรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป  7
7 จบง.ประมง 7 วท.ม. ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
569 609 น.ส.วนัดดา คมเวช นักวิชาการ
เผยแพร่ 
นักวิชาการ
เผยแพร่ 6ว
6 นวก.เผยแพร่ 6 ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 3-5  หรือ 6ว         ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ผลิตรายการวิทยุ เผยแพร่ กสป กสป.
604 612 น.ส.รัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่          ประมง 4 4 จ.ประมง 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ผลิตรายการวิทยุ เผยแพร่ กสป กสป.
572 608 นางปรุงใจ เปลี่ยนสิน นักวิชาการ
เผยแพร่ 
นักวิชาการ
เผยแพร่ 6ว
6 นวก.เผยแพร่ 6 ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 3-5  หรือ 6ว         ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ กสป กสป.
598 611 นายพันธ์ศักดิ์ ใครบุตร เจ้าหน้าที่ประมง  เจ้าหน้าที่            ประมง 5 5 จ.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ กสป กสป.
566 607 นางยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่  เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 7 7 จบง.เผยแพร่ 7   ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. เผยแพร่ กสป กสป.
576 645 นางกฤษติยา มาพบสุข นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 8ว
8 จ.ฝึกอบรม 8 ว. ดำรงตำแหน่งเดิม กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรม กสป กสป.
586 655 นายทวีชัย ธนธานี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 7ว
7 จ.ฝึกอบรม 7ว. ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 7ว หรือ 8ว กลุ่มงานติดตามประเมินผล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯแปรรูปสัตว์น้ำ ฝึกอบรม กสป กสป.
588 657 นายเผดิม รอดอินทร์ เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 4
4 จ.ประมง 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5       
กลุ่มงานติดตามประเมินผล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯแปรรูปสัตว์น้ำ ฝึกอบรม กสป กสป.
583 654 นายนพพร สิทธิเกษมกิจ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 4
4 จ.ฝึกอบรม 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯลูกเรือประมงทะเล ฝึกอบรม กสป กสป.
587 656 นายคณิศร์ นาคสังข์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 7ว
7 จ.ฝึกอบรม 7ว. ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 7ว หรือ 8ว กลุ่มงานติดตามประเมินผล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯลูกเรือประมงทะเล ฝึกอบรม กสป กสป.
591 114 น.ส.พรธีรา บุญญานุพงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  3 3 จ.ฝึกอบรม 3 บธ.บ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กค. ฝึกอบรมฯลูกเรือประมงทะเล ฝึกอบรม กสป กสป.
577 641 น.ส.วรรณวิมล ทวีวิกยการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 7ว
7 จ.ฝึกอบรม 7 ว. ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 7ว หรือ 8ว กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำจืด ฝึกอบรม กสป กสป.
578 653 นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 5
5 จ.ฝึกอบรม 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำจืด ฝึกอบรม กสป กสป.
579 648 น.ส.บุษกร
         กาญจนภิญพงศ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 3
3 จ.ฝึกอบรม 3 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำจืด ฝึกอบรม กสป กสป.
581 650 น.ส.ชุลีพร เสมาทอง เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงาน          ประมง 3 3 จพง.ประมง 3 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำจืด ฝึกอบรม กสป กสป.
580 647 น.ส.อรวีร์ ประศาสน์ศิลป์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 3
3 จ.ฝึกอบรม 3 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำชายฝั่ง ฝึกอบรม กสป กสป.
582 646 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 7ว
7 จ.ฝึกอบรม 7ว. ดำรงตำแหน่งเดิม ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 7ว หรือ 8ว กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำชายฝั่ง ฝึกอบรม กสป กสป.
585 649 นายสมพงศ์ จิตหมั่น เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง 4 4 จพง.ประมง 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. ฝึกอบรมฯสัตว์น้ำชายฝั่ง ฝึกอบรม กสป กสป.
552 597 นายสมเกียรติ เมฆานิมิตดี เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่  เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 6 6 จบง.เผยแพร่ 6   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
553 602 จ.ส.อ.ปรีชาชาญ
          มุกดาประกร
นายช่างภาพ นายช่างภาพ 6 6 นายช่างภาพ 6 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5
หรือ 6
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
554 603 น.ส.ชาลทอง ภู่นิยม นายช่างภาพ นายช่างภาพ 4 4 นายช่างภาพ 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5
หรือ 6
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
556 604 น.ส.อรุณี สังขะสัญญา ช่างภาพ ช่างภาพ 6 6 ช่างภาพ 6 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
557 605 นายมานพ วัฒนแย้ม ช่างภาพ ช่างภาพ 6 6 ช่างภาพ 6 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ภาพยนตร์ฯ โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
543 585 นายเกียรติศักดิ์
         โฆษิตชัยวัฒน์
นักวิชาการประมง  นักวิชาการ
ประมง  8ว
8 นวก.ประมง 8ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
544 586 นายจุฬ สินชัยพานิช นักวิชาการประมง  นักวิชาการ
ประมง  8ว
8 นวก.ประมง 8ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
545 588 นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า นักวิชาการประมง  นักวิชาการ
ประมง  6ว
6 นวก.ประมง 6ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
546 591 นายสุธรรม ลิ่มพานิช นักวิชาการประมง  นักวิชาการ
ประมง  5
5 นวก.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
547 634 นายสุพล จิตราพงษ์ นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง 7ว 7 นวก.ประมง 7ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
548 1293 นายอรุณชัย พุทธเจริญ นักวิชาการประมง นักวิชาการ            ประมง 7ว 7 นวก.ประมง 7ว. ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5
หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว
กลุ่มงานวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สพจ. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
549 590 น.ส.วีระพร ศรีอรรคพรหม นักวิชาการประมง  นักวิชาการ           ประมง  5 5 นวก.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
550 592 น.ส.ลักขณา แก่นนาคำ นักวิชาการประมง  นักวิชาการ           ประมง  5 5 นวก.ประมง 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สทป. วิจัยและพัฒนาการส่งเสริม กสป กสป.
560 598 นางพิศวาท เย็นทรวง เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 6 6 จบง.เผยแพร่ 6   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ศิลปกรรม โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
561 599 นางวิรุฬระนอง ศรีณรงค์ นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ 6 6 นายช่างศิลป์ 6 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5
หรือ 6
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ศิลปกรรม โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
565 595 น.ส.ศรีบรรณา ไชยสิทธิ์ นักวิชาการ
ช่างศิลป์
นักวิชาการ         ช่างศิลป์ 3 3 นวก.ช่างศิลป์ 3 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6ว
หรือ 7ว
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. ศิลปกรรม โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.
584 622 นายสุริยา ศุภกิตติ์ นักวิชาการประมง นักวิชาการ
ประมง  6ว
6 นวก.ประมง 6 ดำรงตำแหน่งเดิม    ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 3-5  หรือ 6ว หรือ 7ว กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. สงเคราะห์ชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
597 639 นายพิธาน นงค์นวล เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงาน
ประมง 3
3 จพง.ประมง 3 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สทป. สงเคราะห์ชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
599 632 นายฉลอง ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่
ประมง 4
4 จ.ประมง 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายพัฒนาการประมง 3 ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. สงเคราะห์ชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
590 722 นางปราณี สงวนทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง  เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 6 6 จบง.ประมง 6   ฝ่ายบริหารเงินทุนสนับสนุนธุรกิจประมง ส่วนเศรษฐกิจการประมง สทป. สินเชื่อชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
594 723 นางวิลาวรรณ กลิ่นพุฒ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 5
5 จ.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4         หรือ  5 ฝ่ายบริหารเงินทุนสนับสนุนธุรกิจประมง ส่วนเศรษฐกิจการประมง สทป. สินเชื่อชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
596 581 นางนภาพร เณรแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 5
5 จ.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สทป. สินเชื่อชาวประมง ประมงสงเคราะห์ กสป กสป.
551 594 น.ส.พันทิพ เลิศประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 7 7 จบง.เผยแพร่ 7   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง สทป. โสตทัศนูปกรณ์ กสป กสป.