BACK

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ใหม่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งในสายงาน ระดับ ตำแหน่ง หมายเหตุตำแหน่ง สังกัดใหม่ สังกัดเก่า
1800 144 น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 2
2 จ.การเงินและบัญชี 2 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
งานตรวจสอบ 2 ฝ่ายตรวจสอบ กค. การเงิน การเงิน กค
176 298 นางสันทนา ดวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8 8 จบง.การเงินและบัญชี 8   ศูนย์สารสนเทศ กค.
182 123 นางจิราภร ไวโรจนกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 7
7 จบง.การเงินและบัญชี 7   ฝ่ายการเงิน กค. การเงิน การเงิน กค
183 124 นางสมจินตนา จรัสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานการเงิน ฝ่ายการเงิน กค. การเงิน การเงิน กค
184 126 นางศิริพร ศรีแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5 งานการเงิน ฝ่ายการเงิน กค. การเงิน การเงิน กค
185 133 นางสุดา คงวุฒิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  งานการเงินสวัสดิการ ฝ่ายการเงิน กค. การเงิน การเงิน กค
195 115 นางเสาวลักษณ์ หิรัญพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  6ว 6 นวก.เงินและบัญชี 6 ดำรงตำแหน่งเดิม
ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 6ว หรือ 7ว
ฝ่ายบัญชี กค. งบประมาณ 1 งบประมาณ กค
197 137 นางสุมาลี ประทุมถิ่น เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5 งานงบประมาณ 1 ฝ่ายงบประมาณ กค. งบประมาณ 1 งบประมาณ กค
196 138 น.ส.พรนภัส กาฬภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 5 5 นวก.เงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6 งานงบประมาณ 2 ฝ่ายงบประมาณ กค. งบประมาณ 2 งบประมาณ กค
198 139 นางวราภรณ์ ศรีวัฒนพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  งานงบประมาณ 2 ฝ่ายงบประมาณ กค. งบประมาณ 2 งบประมาณ กค
194 135 นางสุขจิตต์ ถาดทอง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 7 7 นวก.เงินและบัญชี 7   ฝ่ายงบประมาณ กค. งบประมาณ กค
177 109 นางมณผกา สุขโสภี เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 5 จบง.ธุรการ 5   งานบริหารทั่วไป กค. งานธุรการ กค
178 209 นางพรทิพย์ ผลทับทูล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  5 5 จ.ธุรการ 5   งานบริหารทั่วไป กปต. งานธุรการ กค
180 110 ว่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3   หรือ  4 หรือ 5 1-3 หรือ 4 หรือ 5 จ.บันทึกข้อมูล 1-3 หรือ 4 ยุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณ
ปีงบประมาณ 2545
งานบริหารทั่วไป กค. งานธุรการ กค
181 111 น.ส.วิภาพร ดีมั่นคง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 4 จ.บันทึกข้อมูล 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5
งานบริหารทั่วไป กค. งานธุรการ กค
186 129 นางระวิพันธุ์ สุขเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายการเงิน กค. เงินเดือนและค่าจ้าง การเงิน กค
188 130 นางชื่นจิตร ตุ้มอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  งานเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายการเงิน กค. เงินเดือนและค่าจ้าง การเงิน กค
190 131 น.ส.อัญชลี คุ้มงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 4
4 จ.การเงินและบัญชี 4 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
งานเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายการเงิน กค. เงินเดือนและค่าจ้าง การเงิน กค
214 153 นางอัญชลี เกตุคล้ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานพัสดุ 6
6 จบง.พัสดุ 6   งานจัดหา 2 ฝ่ายพัสดุ กค. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ กค
215 154 น.ส.ประนอม ไชยสันต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 4 จ.พัสดุ 4 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
งานจัดหา 2 ฝ่ายพัสดุ กค. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ กค
217 151 น.ส.จินตนา ศีลภูษิต เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 5 จ.พัสดุ 5 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5
งานจัดหา 1 ฝ่ายพัสดุ กค. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ กค
219 155 นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 3 จ.พัสดุ 3 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5 
งานจัดหา 2 ฝ่ายพัสดุ กค. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ กค
223 152 นางธีรพร ภักดีพลเกตม์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 5 จ.พัสดุ 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5 
งานจัดหา 1 ฝ่ายพัสดุ กค. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ กค
187 147 น.ส.ฉวีวรรณ แย้มสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานตรวจสอบ 4 ฝ่ายตรวจสอบ กค. ฎีกา บัญชี กค
189 117 น.ส.อรสา พันธ์สง่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  ฝ่ายบัญชี กค. ฎีกา บัญชี กค
201 49 ว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 หรือ 6ว 3-5
หรือ 6
นวก.การเงินและบัญชี 3-5 เพื่อสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง งานประสานราชการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สลก. ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ กค
206 141 น.ส.ผุสดี ตัณฑนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานตรวจสอบ 1 ฝ่ายตรวจสอบ กค. ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบ กค
202 119 ส.อ.หญิงธัญญา ทองย้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  ฝ่ายบัญชี กค. ตรวจสอบ 2 ตรวจสอบ กค
210 143 น.ส.นันทนา สุขมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานตรวจสอบ 2 ฝ่ายตรวจสอบ กค. ตรวจสอบ 2 ตรวจสอบ กค
205 145 นางเอกขจี อนุวัฒน์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานตรวจสอบ 3 ฝ่ายตรวจสอบ กค. ตรวจสอบ 3 ตรวจสอบ กค
207 146 นางเกศรา มุสตาฟา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  งานตรวจสอบ 3 ฝ่ายตรวจสอบ กค. ตรวจสอบ 3 ตรวจสอบ กค
200 140 น.ส.โสภา ไวศยกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 7
7 จบง.การเงินและบัญชี 7   ฝ่ายตรวจสอบ กค. ตรวจสอบ กค
221 159 นายศิริชาติ คำวาง เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 3 จ.พัสดุ 3 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5 
งานควบคุมทะเบียนอาคารและยานพาหนะ ฝ่ายพัสดุ กค. ทะเบียนพัสดุและอาคารสถานที่ พัสดุ กค
222 158 นางวิภาวี มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 3 จ.พัสดุ 3 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5 
งานควบคุมทะเบียนอาคารและยานพาหนะ ฝ่ายพัสดุ กค. ทะเบียนพัสดุและอาคารสถานที่ พัสดุ กค
203 112 น.ส.สุนันท์  สายโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 7 7 จบง.การเงินและบัญชี 7 พ.บ. เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 และ ก.พ.
กำหนดเป็นระดับ 8ว
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กค. บัญชี กค
199 122 นางนภัสสร พจน์อนันต์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 2
2 จ.การเงินและบัญชี 2 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
ฝ่ายบัญชี กค. บัญชี บัญชี กค
204 136 นางอนงค์นาฏ บุญมีลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานงบประมาณ 1 ฝ่ายงบประมาณ กค. บัญชี บัญชี กค
208 120 นางประภา โชติเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  ฝ่ายบัญชี กค. บัญชี บัญชี กค
209 116 นางพรทิพา คติธรรมารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   ฝ่ายบัญชี กค. บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชี กค
211 118 นางสอิ้ง ขนขจี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  ฝ่ายบัญชี กค. บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชี กค
212 127 น.ส.วิมล ฉัยยา เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 1
1 จ.การเงินและบัญชี 1 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
หรือ 5 
งานการเงิน ฝ่ายการเงิน กค. บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชี กค
213 149 นางชนิตา ศุภเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานพัสดุ 7
7 จบง.พัสดุ 7   ฝ่ายพัสดุ กค. พัสดุ กค
191 132 นางจริยา จ๋วงพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 6
6 จบง.การเงินและบัญชี 6   งานการเงินสวัสดิการ ฝ่ายการเงิน กค. สวัสดิการการเงิน การเงิน กค
192 125 นางสุนันทา แสงสุขเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี 5
5 จพง.การเงินและบัญชี 5 ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  งานการเงิน ฝ่ายการเงิน กค. สวัสดิการการเงิน การเงิน กค
193 134 น.ส.ประวิณี พลสาขา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 2
2 จ.การเงินและบัญชี 2 ก.พ.  กำหนดเป็นระดับ 1-3 หรือ 4
 หรือ 5
งานการเงินสวัสดิการ ฝ่ายการเงิน กค. สวัสดิการการเงิน การเงิน กค
216 150 นางวิจิตรา ประทุมมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานพัสดุ 6
6 จบง.พัสดุ 6   งานจัดหา 1 ฝ่ายพัสดุ กค. สัญญาและค้ำประกัน พัสดุ กค
218 157 น.ส.จิตรา ชาญปรีชา เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงาน
พัสดุ  5
5 จ.พัสดุ 5 ดำรงตำแหน่งเดิม
ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5  และ ก.พ. เห็นชอบกลุ่มตำแหน่งแล้ว
งานควบคุมทะเบียนอาคารและยานพาหนะ ฝ่ายพัสดุ กค. สัญญาและค้ำประกัน พัสดุ กค