ประกวดราคา  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือกรมประมง ณ ภายในศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปราการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 16 มี.ค. 2561) New
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเลขานุการกรม (update : 08 มี.ค. 2561)
รายละเอียดการจ้างซ่อมประจำปีเรือประมงจุฬาภรณ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 07 มี.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง (update : 23 ก.พ. 2561)
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเลขานุการกรม (update : 23 ก.พ. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ โครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเรือประมงนอกน่านน้ำ (update : 14 ก.พ. 2561)
รายละเอียดการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ (update : 07 ก.พ. 2561)
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำ (อาคารรักษ์ต้องซ่อม) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (update : 31 ม.ค. 2561)
รายละเอียดการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 31 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบออกหนังสือคนประจำเรือระยะที่ 2 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 25 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) (update : 22 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 18 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 18 ม.ค. 2561)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 16 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 10 ม.ค. 2561)
TOR จ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 08 ม.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 29 ธ.ค. 2560)
รายละเอียดการซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 26 ธ.ค. 2560)
TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (update : 25 ธ.ค. 2560)
TOR จัดจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 20 ธ.ค. 2560)
รายละเอียดการซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ ประจำปี 2560 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (update : 19 ธ.ค. 2560)
TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (update : 15 ธ.ค. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 06 ธ.ค. 2560)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (update : 27 พ.ย. 2560)
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 27 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 23 พ.ย. 2560)
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (update : 22 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 เครื่อง ของกองตรวจการประมง (update : 21 พ.ย. 2560)
รายละเอียดการจ้างซ่อมเรือประมงน้ำจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 9 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 20 พ.ย. 2560)
รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา (update : 16 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (update : 15 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (update : 09 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง (update : 08 พ.ย. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (update : 08 พ.ย. 2560)
TOR โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประมงเชิงรุกและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ของกองตรวจการประมง (update : 31 ต.ค. 2560)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองแผนงาน (update : 31 ต.ค. 2560)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 12 ต.ค. 2560)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (update : 11 ต.ค. 2560)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างจัดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี (update : 04 ต.ค. 2560)
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 26 ก.ย. 2560)

437 Row | 1/11 :   
1
  2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>