usernameUsername : passPassword : รหัสภาพ handสมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน?

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง(กรมประมง)วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ..

ค้นหาค้นหาข้อมูล :
วันเวลา วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 04:36 น.

ผอ.กองคลัง
  • กองคลัง กรมประมง
  • พระเจ้าอยู่หัว
  • พระราชินี
  • กรมประมง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เมนูหลัก Main-Menu

หน้าหลัก หน้าหลัก
กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม-ตอบ
ภาพกิจกรรม/โครงการ ภาพกิจกรรม/โครงการ
 แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร,แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ประเภทข่าวกองคลัง ประเภทข่าวกองคลัง

ข่าวประจำวันกองคลัง ข่าวประจำวันกองคลัง
ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
KM กองคลัง  KM กองคลัง
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง สถานที่ประกวดราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง การยื่นซองสอบราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ปปง.)
Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กรมประมง
หน่วยงานภายในกรมประมง หน่วยงานภายในกรมประมง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
GFMIS สำนักงบประมาณ
GFMIS GFMIS
GFMIS GFMIS Report
Thai Goverment Thai Goverment
Link-ระบบงาน Link-ระบบงานกรมประมง

ระบบงาน สารสนเทศภายในกรมประมง
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้าง
ระบบงาน ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
excelLoader
web_online
รับเรื่องร้องเรียน
searchgoogle
qrcode

news ข่าวประจำวันกองคลัง วันที่ 09/07/2014-23/08/2014
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  news  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด ดูรายละเอียด (05/08/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารพัสดุ
  news  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียด (16/07/2014)
  news  การรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ป.ป.ท 003 และ ป.ป.ท. 005 ดูรายละเอียด (15/07/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารพัสดุทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  news ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด (31/07/2014)
  news  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดูรายละเอียด (24/07/2014)
  news  ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ดูรายละเอียด (22/07/2014)
  news ประกาศ กองคลัง กรมประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดูรายละเอียด (09/07/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบัญชี
  news  การตรวจสอบข้อมูลรายการจ่าย(ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด (21/08/2014)news
  news  การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด (13/08/2014)news
  news  ให้ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดูรายละเอียด (06/08/2014)
  news  ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS เดือน กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียด (05/08/2014)
  news  การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ จำนวน 272 ราย ดูรายละเอียด (21/07/2014)
  news  แก้ไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ (เฉพาะราย) จำนวน 16 ราย ดูรายละเอียด (21/07/2014)
  news  การตรวจสอบข้อมูลรายการจ่าย(ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียด (18/07/2014)update
  news  แก้ไขการให้ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดูรายละเอียด (15/07/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบัญชีทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มการเงิน
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มการเงินทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มตรวจสอบทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ทั่วไป อื่นๆ
  news  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวทั่วไป อื่นๆทั้งหมด

hand ข่าวประจำวันกองคลังทั้งหมด
line

news คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 09/07/2014-23/08/2014 news รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง


hand คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งหมด hand รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทั้งหมด
line line

news ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 09/07/2014-23/08/2014
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบรับรองสุขภาพอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (14/08/2014)news
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (13/08/2014)news
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 2 เขต รวม 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (13/08/2014)news
  news  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลย (ปะการังเทียม) จำนวน 2 เขต รวม 4 แห่ง ดูรายละเอียด (31/07/2014)
  news  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พด.อ. /2557 การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลย (ปะการังเทียม) จำนวน 2 เขต รวม 4 แห่ง ดูรายละเอียด (31/07/2014)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบรับรองสุขอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (28/07/2014)
  news  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุน ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (18/07/2014)

hand ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
line

newsรายชื่อผู้ทิ้งงาน newsรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน newsสถานที่ประกวดราคา newsการยื่นซองสอบราคา
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหาสถานที่เสนอราคา Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคา ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด
ลูกศรลูกศร สถานที่ประกวดราคา
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร การยื่นซองสอบราคา
ทั้งหมด
line line line line