usernameUsername : passPassword : รหัสภาพ handสมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน?

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง(กรมประมง)วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ..

ค้นหาค้นหาข้อมูล :
วันเวลา วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 22:37 น.

  • พระเจ้าอยู่หัว
  • พระราชินี
  • สมด็จพระเทพเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กรมประมง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เมนูหลัก Main-Menu

หน้าหลัก หน้าหลัก
กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม-ตอบ
ภาพกิจกรรม/โครงการ ภาพกิจกรรม/โครงการ
 แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร,แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ประเภทข่าวกองคลัง ประเภทข่าวกองคลัง

ข่าวประจำวันกองคลัง ข่าวประจำวันกองคลัง
ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
KM กองคลัง  KM กองคลัง
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง สถานที่ประกวดราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง การยื่นซองสอบราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ปปง.)
Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กรมประมง
หน่วยงานภายในกรมประมง หน่วยงานภายในกรมประมง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
GFMIS สำนักงบประมาณ
GFMIS GFMIS
GFMIS GFMIS Report
Thai Goverment Thai Goverment
Link-ระบบงาน Link-ระบบงานกรมประมง

ระบบงาน สารสนเทศภายในกรมประมง
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้าง
ระบบงาน ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
excelLoader
web_online
รับเรื่องร้องเรียน
searchgoogle
qrcode

news ข่าวประจำวันกองคลัง วันที่ 09/04/2016-24/05/2016
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  news  ทางเดินเอกสารใบสำคัญ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ดูรายละเอียด 
  news  แผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารพัสดุ
  news  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ดูรายละเอียด (23/05/2016)news
  news  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารพัสดุทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  news  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด (20/04/2016)
  news  การกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ดูรายละเอียด (12/04/2016)
ลูกศรลูกศร ข่าวฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบัญชี
  news  การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2559 ดูรายละเอียด (17/05/2016)news
  news  การติดตามการจัดส่งผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ดูรายละเอียด (10/05/2016)news
  news  รหัสกิจกรรมย่อยของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด (11/04/2016)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบัญชีทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มการเงิน
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มการเงินทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มตรวจสอบทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ทั่วไป อื่นๆ
  news  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวทั่วไป อื่นๆทั้งหมด

hand ข่าวประจำวันกองคลังทั้งหมด
line

news คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 09/04/2016-24/05/2016 news รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง


hand คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งหมด hand รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทั้งหมด
line line

news ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 09/04/2016-24/05/2016
  news  รายการปริมาณงานและราคา/แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงบ่อปลา AGG AMPORN RESORT 1 แห่ง ดูรายละเอียด (24/05/2016)news ล่าสุด
  news  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ดูรายละเอียด (29/04/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการประกวดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ติดท้ายชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (28/04/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-matket) ดูรายละเอียด (28/04/2016)
  news  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 606 จำนวน 1 ลำ ดูรายละเอียด (22/04/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด (20/04/2016)

hand ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
line

newsรายชื่อผู้ทิ้งงาน newsรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน newsสถานที่ประกวดราคา newsการยื่นซองสอบราคา
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหาสถานที่เสนอราคา Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคา ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด
ลูกศรลูกศร สถานที่ประกวดราคา
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร การยื่นซองสอบราคา
ทั้งหมด
line line line line