usernameUsername : passPassword : รหัสภาพ handสมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน?

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง(กรมประมง)วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ..

ค้นหาค้นหาข้อมูล :
วันเวลา วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:28 น.

  • พระเจ้าอยู่หัว
  • พระราชินี
  • สมด็จพระเทพเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กรมประมง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เมนูหลัก Main-Menu

หน้าหลัก หน้าหลัก
กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม-ตอบ
ภาพกิจกรรม/โครงการ ภาพกิจกรรม/โครงการ
 แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร,แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ประเภทข่าวกองคลัง ประเภทข่าวกองคลัง

ข่าวประจำวันกองคลัง ข่าวประจำวันกองคลัง
ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
KM กองคลัง  KM กองคลัง
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง สถานที่ประกวดราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง การยื่นซองสอบราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ปปง.)
Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กรมประมง
หน่วยงานภายในกรมประมง หน่วยงานภายในกรมประมง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
GFMIS สำนักงบประมาณ
GFMIS GFMIS
GFMIS GFMIS Report
Thai Goverment Thai Goverment
Link-ระบบงาน Link-ระบบงานกรมประมง

ระบบงาน สารสนเทศภายในกรมประมง
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้าง
ระบบงาน ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
excelLoader
web_online
รับเรื่องร้องเรียน
searchgoogle
qrcode

news ข่าวประจำวันกองคลัง วันที่ 17/05/2016-01/07/2016
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  news  ทางเดินเอกสารใบสำคัญ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ดูรายละเอียด 
  news  แผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารพัสดุ
  news  แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ ดูรายละเอียด (29/06/2016)news
  news  ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K) ดูรายละเอียด (16/06/2016)news
  news  การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (30/05/2016)
  news  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด (30/05/2016)
  news  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการด้านพัสดุ ดูรายละเอียด (26/05/2016)
  news  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ดูรายละเอียด (23/05/2016)
  news  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารพัสดุทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  news  ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด (27/06/2016)newsupdate
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด (17/06/2016)news
  news  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (17/06/2016)newsupdate
  news  ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดูรายละเอียด (25/05/2016)
ลูกศรลูกศร ข่าวฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบัญชี
  news  การติดตามการจัดส่งผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ดูรายละเอียด (27/06/2016)newsupdate
  news  การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียด (14/06/2016)
  news  ตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ดูรายละเอียด (09/06/2016)
  news  ขอส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีการเงิน ดูรายละเอียด (06/06/2016)
  news  ขอให้รายงานข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงาน ดูรายละเอียด (01/06/2016)
  news  การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2559 ดูรายละเอียด (27/05/2016)
  news  การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2559 ดูรายละเอียด (17/05/2016)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบัญชีทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มการเงิน
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มการเงินทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มตรวจสอบทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ทั่วไป อื่นๆ
  news  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวทั่วไป อื่นๆทั้งหมด

hand ข่าวประจำวันกองคลังทั้งหมด
line

news คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 17/05/2016-01/07/2016 news รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง


hand คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งหมด hand รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทั้งหมด
line line

news ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 17/05/2016-01/07/2016
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดสนับสนุนการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบเครื่องมือประมง ดูรายละเอียด (14/06/2016)update
  news  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดูรายละเอียด (09/06/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดสนับสนุนการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบเครื่องมือประมง ดูรายละเอียด (06/06/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2 ดูรายละเอียด (30/05/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 แห่ง ดูรายละเอียด (27/05/2016)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดสนับสนุนการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบเครื่องมือประมง ดูรายละเอียด (24/05/2016)
  news  ร่าง ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2 ดูรายละเอียด (24/05/2016)
  news  รายการปริมาณงานและราคา/แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงบ่อปลา AGG AMPORN RESORT 1 แห่ง ดูรายละเอียด (24/05/2016)

hand ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
line

newsรายชื่อผู้ทิ้งงาน newsรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน newsสถานที่ประกวดราคา newsการยื่นซองสอบราคา
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหาสถานที่เสนอราคา Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคา ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด
ลูกศรลูกศร สถานที่ประกวดราคา
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร การยื่นซองสอบราคา
ทั้งหมด
line line line line