usernameUsername : passPassword : รหัสภาพ handสมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน?

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง(กรมประมง)วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ..

ค้นหาค้นหาข้อมูล :
วันเวลา วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 12:58 น.

ผอ.กองคลัง
  • กองคลัง กรมประมง
  • พระเจ้าอยู่หัว
  • พระราชินี
  • กรมประมง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เมนูหลัก Main-Menu

หน้าหลัก หน้าหลัก
กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม-ตอบ
ภาพกิจกรรม/โครงการ ภาพกิจกรรม/โครงการ
 แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร,แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ประเภทข่าวกองคลัง ประเภทข่าวกองคลัง

ข่าวประจำวันกองคลัง ข่าวประจำวันกองคลัง
ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
KM กองคลัง  KM กองคลัง
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง สถานที่ประกวดราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง การยื่นซองสอบราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ปปง.)
Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กรมประมง
หน่วยงานภายในกรมประมง หน่วยงานภายในกรมประมง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
GFMIS สำนักงบประมาณ
GFMIS GFMIS
GFMIS GFMIS Report
Thai Goverment Thai Goverment
Link-ระบบงาน Link-ระบบงานกรมประมง

ระบบงาน สารสนเทศภายในกรมประมง
ระบบงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้าง
ระบบงาน ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบงาน ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล(DPIS)
excelLoader
web_online
รับเรื่องร้องเรียน
searchgoogle
qrcode

news ข่าวประจำวันกองคลัง วันที่ 06/03/2014-20/04/2014
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  news  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดูรายละเอียด (24/03/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารพัสดุ
  news  ที่ กค 0420.5/ว.65 วันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก ดูรายละเอียด (09/04/2014)news
  news  ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ดูรายละเอียด (06/03/2014)
  news  การสำรวจครุภัณฑ์เพื่อการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2556 ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบริหารพัสดุทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  news  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด (07/03/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบัญชี
  news  ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2557 ดูรายละเอียด (02/04/2014)
  news  รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียด (01/04/2014)
  news  การกำหนดหรัสกิจกรรมย่อยของกรมประมง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และตรวจสอบปรับปรุงรายการกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ดูรายละเอียด (10/03/2014)
  news  การจัดส่งรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดูรายละเอียด (06/03/2014)
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มบัญชีทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มการเงิน
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มการเงินทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ
ลูกศรลูกศร ข่าวกลุ่มตรวจสอบทั้งหมด

กลุ่ม/ฝ่าย ทั่วไป อื่นๆ
  news  พระราชบัญญัติ ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร ข่าวทั่วไป อื่นๆทั้งหมด

hand ข่าวประจำวันกองคลังทั้งหมด
line

news คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 06/03/2014-20/04/2014 news รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง


hand คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งหมด hand รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทั้งหมด
line line

news ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 06/03/2014-20/04/2014
  news  ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการตรวจรับรองฟาร์มกุ้งโดยสนับสนุนภาคเอกชนในการตรวจรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ดูรายละเอียด (02/04/2014)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (24/03/2014)
  news  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่องสร้าง ดูรายละเอียด (20/03/2014)
  news  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 3 เขต รวม 13 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด (07/03/2014)

hand ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
line

newsรายชื่อผู้ทิ้งงาน newsรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน newsสถานที่ประกวดราคา newsการยื่นซองสอบราคา
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน จาก Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ค้นหาสถานที่เสนอราคา Thai Goverment ดูรายละเอียด 
  news  ขั้นตอนการยื่นซองสอบราคา ดูรายละเอียด 
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด
ลูกศรลูกศร สถานที่ประกวดราคา
ทั้งหมด
ลูกศรลูกศร การยื่นซองสอบราคา
ทั้งหมด
line line line line