fisheries ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด Read More...
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ... Read More...
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2559
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน... Read More...
การจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนประจำเดือน
วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559
การจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนประจำเดือน Read More...
การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 19 กันยายน 2560
การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS... Read More...
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 Read More...
ตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560
ตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS           -... Read More...
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน... Read More...
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย (ส่วนภูมิภาค) ในระบบ GFMIS เดือน กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย... Read More...
รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
วันศุกร์, 21 เมษายน 2560
รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... Read More...
โครงสร้างของหน่วยงานกรมประมงในระบบ GFMIS
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
โครงสร้างของหน่วยงานกรมประมงในระบบ GFMIS Read More...
แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รับบริการในการนำคู่มือ การจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560
"แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รับบริการในการนำคู่มือ... Read More...
แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559... Read More...
ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพุธ, 18 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2... Read More...
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K) ประจำเดือนกันยายน 2559
วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)... Read More...
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
วันพุธ, 06 กันยายน 2560
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของข้าราชการ... Read More...
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 Read More...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.... Read More...