fisheries ประกาศ กองคลัง เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โอนเข้าบัญชี "กรมประมง เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย" บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 039-0-42907-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2559
ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน... Read More...
การจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนประจำเดือน
วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559
การจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนประจำเดือน Read More...
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่่วยเบิกจ่าย (ส่วนภูมิภาค) ในระบบ GFMIS เดือน มกราคม 2560
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่่วยเบิกจ่าย... Read More...
การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560
การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์... Read More...
ตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
วันพุธ, 22 มีนาคม 2560
ตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS- เอกสารแนบ Read More...
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 Read More...
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน... Read More...
แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559... Read More...
ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพุธ, 18 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2... Read More...
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K) ประจำเดือนกันยายน 2559
วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)... Read More...
การส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 (ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2559)
วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559
การส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559... Read More...
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน
วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2559
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน Read More...
การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนกลาง
วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560
การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online... Read More...
การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560
การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค Read More...
ทางเดินเอกสารใบสำคัญ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
วันพุธ, 09 ธันวาคม 2558
กระบวนงานเบิกใบสำคัญ/ใบยืม – จ่ายผ่านกรม... Read More...