การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์อีเมล