ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ห้องบอลรูม บี กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน คลิก

พิมพ์อีเมล