ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3”

ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน คลิก

พิมพ์อีเมล