ประกาศยกเลิกการประกวดราคา
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการ “เกษตรกรรู้ทัน ป้องกันวิกฤติประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 5 เมษายน 2556  1
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 6 มีนาคม 2556  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ update : 6 มีนาคม 2556  
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 13 กุมภาพันธ์ 2556  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 6 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 25 ธันวาคม 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายกรมประมง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 28 กันยายน 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 6 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 21 กันยายน 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 19 กันยายน 2555 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมประจำปี เรือสำรวจประมงมหิดล จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 22 สิงหาคม 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 22 สิงหาคม 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 11 มิถุนายน 2555  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อสูบน้ำทะเล บ้านหน้าสตน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 800 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 8  สิงหาคม  2554  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 2  พฤษภาคม  2554  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ๑ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 7  เมษายน  2554  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิดล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 3  กรกฏาคม  2552  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงจังหวัดตรัง งบพัฒนาจังหวัดตรัง ปี 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 22   เมษายน   2551    
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 1   ตุลาคม   2551    
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 1   ตุลาคม   2551    
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 8   กันยายน   2551    
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2 แห่ง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update : 24 กรกฎาคม 2551  
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 3 เขต รวม 15 แห่ง
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
กรมประมงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
กรมประมงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิดล

ประกาศขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศประมงน้ำจืด
 
 
หมายเหต update Data : 5 เมษายน 2556