-เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ “เกษตรกรรู้ทัน ป้องกันวิกฤติประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร”
update : 11 เมษายน 2556  new
-เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ
update : 11 มีนาคม 2556  new
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 10 คัน
update : 8 มีนาคม 2556  new
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
update : 6 มีนาคม 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ “เกษตรกรรู้ทัน ป้องกันวิกฤติประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร”
update : 5 มีนาคม 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจืด จำนวน 1 ระบบ
update : 28 กุมภาพันธ์ 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) จำนวน 1 เครื่อง
update : 27 กุมภาพันธ์ 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๔ และ ๖๑๙ จำนวน ๒ ลำ
update : 21 กุมภาพันธ์ 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
update : 21 กุมภาพันธ์ 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๓ เขต รวม ๑๐ แห่ง
update : 24 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดปทุมธานี
update : 21 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
update : 10 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) จำนวน 1 เครื่อง
update : 10 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 คัน
update : 9 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ รวม 67 เครื่อง
update : 4 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
update : 4 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
update : 4 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ
update : 3 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
update : 3 มกราคม 2556  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน 2 รายการ
update : 21 ธันวาคม 2555  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
update : 13 ธันวาคม 2555 
ร่างรายละเอียด การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ
update : 30 พฤศจิกายน 2555 
ร่างรายละเอียด การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมประมง จำนวน 1 แห่ง
update : 30 พฤศจิกายน 2555 
ร่างรายละเอียด การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมประมง จำนวน 1 แห่ง
update : 8 พฤศจิกายน 2555 
ร่างรายละเอียด การประกวดราคาจ้างซ่อมเรือประมง 12 และเรือประมง 16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
update : 2 พฤศจิกายน 2555 
ร่างรายละเอียด การประกวดราคาจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล จำนวน 1 ลำ
update : 7 กันยายน 2555 
ร่างรายละเอียด จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
update : 30 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมประมง จำนวน 1 แห่ง
update : 29 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ จำนวน 4 คัน
update : 29 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นบ่อดินผนัง ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดปทุมธานี
update : 21 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 6 หลัง ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
update : 21 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ
update : 20 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด งานซ่อมเรือประมง 12 และเรือประมง 16 จำนวน 2 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
update : 14 สิงหาคม 2555 
ร่างรายละเอียด จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมประมง จำนวน 1 แห่ง
update : 2 กรกฎาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ จำนวน ๔ คัน
update : 2 กรกฎาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมง “มหิดล” ประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update : 29 มิถุนายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจ้างเหมาต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด ๒๔ ฟุต เครื่องยนต์ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบ ๔ จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 2 ลำ
update : 25 มิถุนายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๗ จำนวน ๑ ลำของศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง
update : 14 พฤษภาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการปรับปรุงระบบประปา ๑ ระบบ ,ปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงระบบน้ำเค็ม ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเพาะฟักพร้อมห้องปฏิบัติการ ๑ แห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
update : 20 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดสร้างปะการังเทียมขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง
update : 19 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด ๒๔ ฟุต เครื่องยนต์ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบ ๔ จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 2 ลำ
update : 17 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องค้นหาฝูงปลาในแนวราบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
update : 10 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดปทุมธานี
update : 05 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด 200 แรงม้า แบบ ๔ จังหวะ จำนวน 20 เครื่อง
update : 04 เมษายน 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องค้นหาฝูงปลาในแนวราบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
update : 29 มีนาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
update : 29 มีนาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดจ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมกับนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล จำนวน ๑ แห่ง
update : 23 มีนาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 6 รายการ
update : 19 มีนาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ
update : 8 มีนาคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 8 คัน
update : 27 กุมภาพันธ์ 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมกับนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๑๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
update : 27 กุมภาพันธ์ 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
update : 27 มกราคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
update : 27 มกราคม 2555 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ
update : 13 กันยายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 คัน
update : 12 กันยายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
update : 8 กันยายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อสูบน้ำทะเล บ้านหน้าสตน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 800 เมตร จำนวน ๑ แห่งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
update : 31 สิงหาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อสูบน้ำทะเล บ้านหน้าสตน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 800 เมตร จำนวน ๑ แห่งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
update : 5 กรกฎาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (ครั้งที่ ๒)
update : 4 กรกฎาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมกับนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๑ แห่ง
update : 14 มิถุนายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
update : 8 มิถุนายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 13 คัน
update : 6 มิถุนายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
update : 25 พฤษภาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบบูรณาการ ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๔
update : 20 พฤษภาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 4,5,7 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
update : 21 เมษายน 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 13 คัน
update : 24 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 คัน
update : 24 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
update : 21 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมใหญ่เรือประมง ๓ (เรือควบคุมสิ่งแวดล้อมประมง ๓)
update : 18 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคารายการซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ๑ ลำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
update : 11 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
update : 4 มีนาคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมใหญ่เรือประมง ๓ (เรือควบคุมสิ่งแวดล้อมประมง ๓)
update : 9 กุมภาพันธ์ 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมกับนำไปจัดวางในทะเลเป็น แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๑๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
update : 4 กุมภาพันธ์ 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
update : 31 มกราคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
update : 26 มกราคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อวัสดุเรือขุด จำนวน ๘ รายการ
update : 20 มกราคม 2554 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาปรับปรุงบ่อดินขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. ๕ บ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
update : 1 ธันวาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
update : 25 พฤศจิกายน 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน ฝ่ายจักรกล ส่วนวิศวกรรมประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ประจำปีงบประมาณ 2554
update : 12 พฤศจิกายน 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 คัน ครั้งที่ 2
update : 14 กันยายน 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 คัน
update : 8 กันยายน 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลการทำประมงของเรือประมงไทย 1 ระบบ(ภายใต้โครงการควบคุมและรับรองการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU) ครั้งที่ 2
update : 27 สิงหาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลการทำประมงของเรือประมงไทย 1 ระบบ(ภายใต้โครงการควบคุมและรับรองการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU)
update : 18 สิงหาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง
update : 3 สิงหาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างตกแต่งศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสาร กรมประมง
update : 13 กรกฎาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
update : 26 พฤษภาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2553
update : 19 เมษายน 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน
update : 16 มีนาคม 2553 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ
update : 30 ธันวาคม 2552 
ร่างรายละเอียดการประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
update : 8 กันยายน 2552 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารพลเทพ 1 หลัง
update : 24 สิงหาคม 2552 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อเนื้ออวนล้อมจับปลาทูน่าของเรือสำรวจประมงมหิดล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
update : 21  สิงหาคม 2552 
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง “มหิดล” ประจำปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ครั้งที่ 2)
update : 5  สิงหาคม 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง “มหิดล” ประจำปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ครั้งที่ 2)
update : 13  กรกฎาคม 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา (บางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง
update : 9 มิถุนายน 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง “มหิดล” ประจำปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
update : 3 มิถุนายน 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 3)
update : 30 เมษายน 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (ครั้งที่ 2)
update : 28   เมษายน   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)
update : 9 เมษายน 2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)
update : 31   มีนาคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงจังหวัดตรัง ในพื้นที่ 4 อำเภอชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 3)
update : 30   มีนาคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงจังหวัดตรัง ในพื้นที่ 4 อำเภอชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)
update : 19   มีนาคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคา้างจัดทำโครงการมหกรรม "ปลาไทยคืนถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา"
update : 12   มีนาคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
update : 2   มีนาคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
update : 27   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงจังหวัดตรัง ในพื้นที่ 4 อำเภอชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง
update : 26   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร (ครั้งที่ 2)
update : 26   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 2)
update : 24   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร
update : 22   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2552
update : 20   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
update : 19   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
update : 5   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง
update : 5   กุมภาพันธ์   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 610
update : 1 กุมภาพันธ์  2552   
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 3-2)
update : 28   มกราคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 3)
update : 20   มกราคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ
update : 15   มกราคม   2552
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 610 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2
update : 15   มกราคม   2552
ร่างรายละเอียดการป ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS จำนวน 1 เครื่อง
update : 30   ธันวาคม  2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาการการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2552
update : 30   ธันวาคม  2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 6 รายการ
update : 24  ธันวาคม  2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
update : 23   ธันวาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 610 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
update : 19   ธันวาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง
update : 18   ธันวาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกล จำนวน 5 คัน
update : 24   พฤศจิกายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
update : 17   พฤศจิกายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
update : 17   พฤศจิกายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือประมงทะเล ขนาด 28 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า ลำละ 2 เครื่อง พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 1 ลำ (ครั้งที่ 2)
update : 7   พฤศจิกายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือประมงทะเล ขนาด 28 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า ลำละ 2 เครื่อง พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 1 ลำ
update : 24   ตุลาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
update : 16   กันยายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคารายการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ 1 ลำ (ครั้งที่ 3)
update : 9   กันยายน   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
update : 29   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงประตูระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
update : 28   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
update : 27   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real time พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
update : 27   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสในกุ้งทะเล จำนวน 4 รายการ
update : 20   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำ 1 ระบบ สถานแสดงพัันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง
update : 13   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
update : 7   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 3 เขต รวม 15 แห่ง
update : 7   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ
update : 7   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคารายการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ 1 ลำ
update : 7   สิงหาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 3 เขต รวม 15 แห่ง (ครั้งที่ 3) update : 29   พฤษภาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่ 3) update : 29   พฤษภาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) จำนวน 9 เครื่อง (ครั้งที่ 2) update : 16   พฤษภาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ 1 ลำ update : 14   พฤษภาคม   2551
ร่างรายละเอียดการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) จำนวน 9 เครื่อง update : 28   เมษายน   2551
ร่างรายละเอียดการจ้างเหมาปรับปรุงประตูระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรคupdate : 18   เมษายน   2551
รายละเอียดงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ update : 17   เมษายน   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 3 เขต 15 แห่ง (ครั้งที่ 2) update : 11   เมษายน   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) update : 11   เมษายน   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 และ 605 จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่ 3) update : 27   มีนาคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง update : 13   มีนาคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 3 เขต รวม 15 แห่ง update : 13   มีนาคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 และ 605 update : 6   มีนาคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการปรับปรุงบ่อตกตะกอนและจ่ายน้ำทะเล ขนาด 300 ตารางเมตร จำนวน 1บ่อของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ประจำปีงบประมาณ 2551 update : 14   กุมภาพันธ์   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ update : 7   กุมภาพันธ์   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 และ 605 จำนวน 2 ลำ update : 4   กุมภาพันธ์   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดจ้างก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง update : 31   มกราคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ update : 23   มกราคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ update : 22   มกราคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ update : 10   มกราคม   2551
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจ้างเหมาต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 28 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 พร้อมเทรลเลอร์ 1 ลำ update : 18   ธันวาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาตรสารพันธุกรรมแบบ Real Time พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด update : 18   ธันวาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 แก้ไข update : 14   ธันวาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ update : 29   พฤศจิกายน
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อซ้อครุภัณฑ์ จำนวน 11รายการ
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) update : 4   กันยายน
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิต
update : 31   สิงหาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ update : 27   สิงหาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ปี 2550 update : 27   สิงหาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ update : 17   สิงหาคม
ร่างรายละเอียดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ  update : 7   สิงหาคม   2550  
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท update : 23   กรกฎาคม   2550  
ร่างรายละเอียดประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและ
ระบบภูมิสารสนเทศประมงทะเล 
  update : 14  มิถุนายน   2550  
ร่างรายละเอียดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ
update : 28  พฤษภาคม   2550  
ร่างเอกสารดำเนินจ้าการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  update : 28  พฤษภาคม   2550  
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือสำรวจและวิจัยขนาดไม่ต่ำกว่า 22 เมตร
1 ลำ
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 25 พฤษภาคม  2550
รายละเอียดเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จำนวน 10 รายการข้อมูล วันที่ 14    มีนาคม 2550
ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารการประกวดราคา ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 8   มีนาคม 2550
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดปริมาณอิออนระบบดิจิตอลแบบพกพา 1 เครื่อง         
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 4 เครื่อง
 รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน 4 เครื่อง   
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ     
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องผสมสารแบบแนวนอน   
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแยกสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ 5 เครื่อง  
รายละเอียดคุณลักษณะกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ
รายละเอียดคุณลักษณะถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 12 ใบ
ข้อมูล  update  ณ. วันที่ 11 เมษายน 2556 new