ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

รู้จักอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of South East Asian Nations) ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทย ตามปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ประชาคมอาเซียน 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 และล่าสุดในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 องค์ประกอบ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ

  1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือเรียกชื่อย่อว่า AEC)
  2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือเรียกชื่อ
    ย่อว่า ASCC)
  3. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือเรียกชื่อย่อว่า APSC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงลำดับต้นๆของโลก ดังนั้น การประมงของไทยจึงเกี่ยวกับข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอีก 2 ประชาคม โดยเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือเสรีมากขึ้น โดยลักษณะสำคัญ 4 ประการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ

1)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2)  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

3)  การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

4)  การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

คู่มือ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป