• แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • แบบพิมพ์ทุน1 (สพร.)
 • แบบพิมพ์ทุน3 (สพร.)
 • แบบพิมพ์ทุน8 (สพร.)
 • สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • สัญญาค้ำประกัน
 • แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 1และ 2
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ
 • รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัยฯ
 • แบบฟอร์มรายงานขอทำความตกลงกับ ก.ข.ต. ให้ข้าราชการไปศึกษา
 • โครงการศึกษา ฝึกอบรม และบันทึกเหตุผลแสดงความจำเป็นฯ ทุน 1ข
 • ประวัติข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศ
 • 1