วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง "อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
“ มุ่งพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านประมง    
สู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
”

 


;
นายบรรเทิง โชติพ่วง
ประมงจังหวัดอ่างทอง

 

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
โดยมี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ....ดูรายละเอียด

ลงนามถวายพระพรออนไลน์...คลิก

ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ดูรายละเอียด

Radio online


สถานีวิทยุการจายเสียงจังหวัดอ่างทอง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเตรียมความพร้อม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มด้านประมง
ปี 2555
หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"

ระหว่าง วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ... ดูภาพกิจกรรม

 
 

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
ปี ๒๕๕๕

ชมภาพกิจกรรม

จกรรมวันประมเด็กแห่งชาติ
ณ บริเวเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัอ่างทอง
วันที่ 14 มกราคม 2560
กินไอศครีมและตักปลาพาโชค

ดูรายละเอียด

กิจกรรม การจัดงานวันประมงแห่งชาติ
ประจำปี 2555
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลาบึก
ทายปัญหาเด็กนักเรียน
แสดงพันธุ์ปลาไทย
ภาพกิจกรรม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ประจำปี 2555


วันีที่ ๒๘ พฤษภาคม 2555

ภาพกิจกรรม

ทะเบียนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี 2555

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงจรเข้
ปี 2555

 

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ร่วมจัดงานวันลอยกระทง ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม

แผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2555

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
จัดกิจกรรม

อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การแปรรูปสัตว์น้ำ
โครงการพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างฯ
ต. สีบัวทอง จ.อ่างทอง

จำนวน โครงการ

ชมภาพกิจกรรม

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
จัดกิจกรรม

โครงการเทศกาลกินปลานิล
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๕

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองเ

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
สารบัญข้อมูลข่าวสาร ประจำงบประมาณ 2555

 

 

 

 

 
โครงการฟาร์มตัวอย่างด้านการเ่ลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และกุ้งก้ามกรามปลอดเชื้อ
ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

......รายละเอียด
โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ด้านการประมง หนองระหารจีน
และวัดจันทรังษี ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ทำให้พื้นที่ ในหลายๆ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง ต้องประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งการเกษตรด้านประมง ได้รับความเสียหาย.......รายละเอียด
 
   
ชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์โดยวิธี Screening test
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยเครื่องปากกาวัด PH
การวัดค่าอัลคาไลนิตี้โดย เครื่องมืออัลคาไลนิตี้เทส
การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื้อ(ปลาทับทิม)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ข้อมูลการเลี้ยงปลาสวยงาม
สภาวการณ์ด้านการประมงในจังหวัดอ่างทอง

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

ดาวน์โหลด
GPPสาขาประมง
สำเนาของ การแปรรูป54
สำเนาของ ข้อมูลตลาดปี 54
สำเนาของ ข้อมูลประมงปี 46-(ปัจจุบัน)
หลัการตรวจสอบน้ำ,อาหาร,เนื้อเยื้อ
โครงสร้างบุคลากร ปี 54
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2554


ค้นหาข้อมูล

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร 0-3561-4626 ,0-3561-1125
© Copyright ® 2007 www.max-pj.com Design. All rights reserved