ค่านิยมหลักของกรมประมง

                    1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

                    2. ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

                    3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

                   4. มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี

                   5. มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง

                   6. มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

                   7. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขณะ

                   8. มีการทำงานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                   9. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการทำงานโดยไม่ย่อท้อ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จให้ได้

                 10. มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข

 

                ค่านิยมของจังหวัดเชียงราย

                       รู้รักสามัคคี      มีจิตบริการ

                    ทีมงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม

               น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชาชน

 

              ค่านิยมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

                1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

                2. ทุ่มเท อุทิศกายและใจ   และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

                3. มีการทำงานเป็นทีม และมีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ

                4. ไม่นำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นไปพูดในทางที่เสื่อมเสีย

                5. ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

            

              ค่านิยมร่วมองค์กร 

                F = Friendly            มีความเป็นมิตร

                I = Integrity             มีคุณธรรม จริยธรรม

               S = Smart                มีความสง่างาม

               H = Happiness         มีความสุข

               E = Enthusiasm        มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

               R = Responsibility    มีความรับผิดชอบ

                I = Intelligence        มีความฉลาด

               E = Energy              มีพลัง และกำลังความสามารถ

               S = Simplicety         มีความเรียบง่าย

 

  

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

419  หมู่  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100

โทรศัพท์  053-152091    โทรสาร  053-152010

e-mail : fpo-chiangrai@dof.in.th