สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย WHAT'S NEW?

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอพาน

นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์ ประมงอำเภอพา...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิลและมอบปัจจัยการผลิต อำเภอเมืองเชียงราย

นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ ประมงอำเภอเมื...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอแม่จัน

นางปรานอม ปันสีทอง ประมงอำเภอแม่จั...

0

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาประมงอาสา อำเภอแม่จัน

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาประมงอาสา ตำ...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิล อำเภอเชียงของ

นายอายุวัฒน์ นิลศรี ประมงอำเภอเชีย...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอขุนตาล

นายบุญเทียน มณีมูล ประมงอำเภอขุนตา...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอพญาเม็งราย

นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น รักษาการประมงอำ...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอแม่สรวย

ประมงอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย นายอาย...

0

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลฯ อ.แม่สาย

ประมงอำเภอแม่สาย ของกลุ่มจังหวัดภา...