น้ำตกลือเลื่อง...เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี...อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร...สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

หน้าหลัก

 

ประชาสัมพันธ์ด้านการประมงจังหวัดจันทบุรี

 

 

***แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจาก
ขณะนี้มีผู้แอบอ้างขอเข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)  นั้น
**สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอนการให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) มาแจ้งข้อมูลการกิจการประกอบการฯ  ณ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เพียงเท่านั้น  
**ยังมิได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกรมประมง เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด
**หากมีผู้แอบอ้างหรือมีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตรวจสอบฯ จะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ทุกครั้ง หรือหากไม่แน่ใจ/มีข้อสงสัยให้ท่านโทรศัพท์สอบถามมายัง...สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  
หมายเลขโทร.0-3931-1515 และ 0-3932-7035  ในวันเวลาราชการ
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน *** (12 ตุลาคม 2559)

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)

กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)ต้องปฏิบัติ พ.ศ.2559  ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559


พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ณ วันที่ 13 พ.ย.58

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

ประกาศกรมประมงเรื่องแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ทุกแห่ง หรือสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศให้รื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 (11/09/2558)

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2558 จากศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง (24/04/58)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงมาจดแจ้งการใช้เครื่องมือทำการประมงทะเล พ.ศ.2558 (14/01/2558)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง การควบคุมการทำการประมงในเขตชายฝั่งทะเล (23/12/57)

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล (21/10/57)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประชาสัมพันธ์การห้ามใช้กระแสไฟฟ้า ยาเบื่อเมา และระเบิดในการทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ (06/08/2557)

ประกาศแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2557 (ด้านการประมง) (20/06/2557)

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำร่วมกับชุมชน (บ่อแตก) (25/06/2557)

-ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน) (7 ต.ค.2556)

-ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เรื่องเปิดหน่วยให้ยื่นคำขอหนังสือกำกับจำหน่ายสัตว์น้ำเพิ่มเติม (14/05/2555)

-*ด่วน*การแจ้งความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดจันทบุรี(12/09/54)ดาวน์โหลดแบบรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านประมง (กษ01)

          ด้วยได้เกิดฝนตกหนักในเขตจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 เป็นต้นมา ในเบื้องต้นทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง, อำเภอขลุง, อำเภอท่าใหม่, อำเภอมะขาม, อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอแก่งหางแมวใน 10 ตำบล  ทำให้บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย จึงขอแจ้งให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดำเนินการ  ดังนี้
1. การป้องกันสัตว์น้ำ จากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน) ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
2. ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ให้ดำเนินการตามหนังสือที่ จบ0006/ว662 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันจระเข้หลุดรอดออกจากฟาร์มในภาวะฝนตกหนักอย่างเคร่งครัด
3. กรณีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหายน้ำท่วม ให้รีบแจ้งที่สำนักงานประมงอำเภอ/ที่ว่าการอำเภอท้องที่โดยด่วน  เพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้ความช่วยเหลือต่อไป
                                                          สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
                                                โทร.0-3932-7035  โทรสาร0-3931-1515

-การเฝ้าระวังและป้องกันจระเข้หลุดรอดออกจากฟาร์มในภาวะฝนตกหนัก 28/6/2554

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมือลอบปู ที่มีขนาดช่องตาท้องลอบต่ำกว่า 2.5 นิ้ว ทำการประมง พ.ศ.2554 (22/06/2554)

-ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน)20/06/2554

-ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เรื่องการยื่นคำขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ31/05/2554

ประชาสัมพันธ์

*** สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาลฯ เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง***ข่าวสอบราคา
ธรรม

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

**รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558**

คลิ๊ก>>> รายงานการประชุมที่ผ่านมา

 

 


มหัศจรรย์หอยนางรมเมืองจันท์ '56

หอยดังจังหวัดจันทบุรี "ผลิตภัณฑ์หอยเฉลียบ"

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลด้านประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานถาม-ตอบ

ราชการใสสะอาด

ติดต่อเรา

LINKS หน่วยงานกรมประมงอื่นๆ

แผนที่จันทบุรีแผนที่จันทบุรี

ท่องเที่ยวจันทบุรี

พรบ.กฎหมายประมง

 

สืบค้นข้อมูล

น้ำขึ้นน้ำลง

ประกาศชาวเรือ กรมอุทกฯ

สรุปแนวทางมาตรการคุ้มครองปลาบู่

มหิดลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2556

 

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Power Point บรรยาย พรก.ใหม่

 

 
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 25/04/2551

 

Update 12/10/2559