ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

เมนูหลัก
:: หน้าหลัก
:: ประวัติหน่วยงาน
:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมประมง
:: หน้าที่ความรับผิดชอบ
:: ผู้บริหารกรมประมง
:: บุคลากร
:: กฎหมายเกี่ยวกับกรมประมง

หน่วยงานต่างๆ
:: สำนักงาน ก.พ.
:: สำนักงาน ก.พ.ร.
:: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: กรมประมง
:: ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด
ภาคเหนือตอนบน ลำปาง
:: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ลำปาง
:: DPIS
:: PPIS

ปลาประจำจังหวัดลำปาง


งานดังที่อยากให้ดู
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง บ้านข่วงม่วง
หมู่ที่ 8 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โดยนายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 771,200 ตัว

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะการผลิตปลา
สวยงามรายใหม่ ประจำปี 2558
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
จัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและต้นทุน
การเลี้ยงปลานิล เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด จังหวัดลำปาง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงประจำปี 2557
มอบปัจจัยการผลิต ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2558
พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม
อำเภองาว อำเภอเถิน และอำเภอเมืองปาน
นายประโยชน์ บุญประเสริฐ
ประมงจังหวัดลำปาง

          

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5056 โทรสาร. 0 5426 5005
E-Mail : fpo-lampang@dof.in.th