ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


 เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมประมง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารกรมประมง
บุคลากร
   แผนพัฒนาบุคลากร
    ผลการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
แผนผลการปฏิบัติงานปี 2557
กฎหมายเกี่ยวกับประมง
ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม
ศักยภาพด้านการประมง จ.ลำปาง


link หน่วยงานต่างๆ

สำนักงาน ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
ศูนย์บริหารจัดการด้านการประมง
 น้ำจืดภาคเหนือตอนบนลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ลป.
DPIS ระดับกรม
PPIS ระดับจังหวัด


ข้อมูลยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์กรมประมง
ยุทธศาสตร์ด้านการประมง
    จังหวัดลำปาง

ข้อมูลเกษตรกร
ประมงอาสารุ่นที่ 1-7
ทำเนียบรุ่นเครือข่ายประมงอาสา
จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554
รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลำปาง
(GPP) สาขาประมง
ตาราง GPP
กิจกรรมการจับสัตว์น้ำจืดจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ข้อมูลด้านการประมง
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดลำปาง
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)
ทะเบียนเรือประมง

ฐานข้อมูลด้านการประมง

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
จังหวัดลำปาง
ใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ (อ.6)
ใบอนุญาตให้ทำการประมง (อ.1)
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ


วิสาหกิจชุมชนด้านการประมง


O TOP ด้านการประมง

การช่วยเหลืออุทกภัย
ภาพกิจกรรม

การอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง
ตามระบบการจัดการคุณภาพการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
(งบพัฒนาจังหวัด)
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำและนำปลารากกล้วยซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดลำปางมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557
ณ สวนสองพี่น้อง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยนายประโยชน์ บุญประเสริฐ ประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม
ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 21, 25 พฤศจิกายน - วันที่ 11, 15, 19, 24-25 ธันวาคม 2557
พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา อำเภอเถิน
และอำเภอเมืองปาน

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
โดยนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ ทำนบดินห้วยอ่างผา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน 100,000 ตัว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน 800,099 ตัว เป็นปลาตะเพียน 200,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 200,000 ตัว
ปลาบ้า 200,000 ตัว และปลาบึก 99 ตัว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2557
ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (ตอนล่าง) บ้านสันติสุข หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมซ้าย จังหวัดลำปาง
วันที่ 4 กันยายน 2557
โดยนายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน 500,099 ตัวข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เตือนผู้ประกอบกิจการแพปลาฯ ประจำปี 2557
การขอและการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง
แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556 (ด้านการป
ระมง) จังหวัดลำปาง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายพันธุ์ปลากดหลวง ปี 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
โรคระบาดสัตว์น้ำในฤดูหนาว
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์
แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2555 (ด้านการประมง)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
ประกาศจังหวัดลำปาง กำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตราการห้ามใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมง
ประกาศกรมประมง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาต

วิธีการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล PPIS และ DPIS
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร


ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2554 ของกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
คำขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
แบบแสดงข้อมูลที่ดิน
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว  
แบบฟอร์มรายงานอุทกภัย
   คชภ.1 แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น
   กษ.01 02 และ04


สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร. 0 5426 5056, 0 5426 5005
E-Mail : fpo-lampang@dof.in.th
ปรับปรุง : 6 มีนาคม 2558

นายประโยชน์ บุญประเสริฐ
ประมงจังหวัดลำปางจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 Website counter
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554