ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


 เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมประมง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารกรมประมง
บุคลากร
   แผนพัฒนาบุคลากร
    ผลการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
แผนผลการปฏิบัติงานปี 2556
กฎหมายเกี่ยวกับประมง
ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม
ศักยภาพด้านการประมง จ.ลำปาง


link หน่วยงานต่างๆ

สำนักงาน ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
ศูนย์บริหารจัดการด้านการประมง
 น้ำจืดภาคเหนือตอนบนลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ลป.
DPIS ระดับกรม
PPIS ระดับจังหวัด


ข้อมูลยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์กรมประมง
ยุทธศาสตร์ด้านการประมง
    จังหวัดลำปาง

ข้อมูลเกษตรกร
ประมงอาสารุ่นที่ 1-7
ทำเนียบรุ่นเครือข่ายประมงอาสา
จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554
รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลำปาง
(GPP) สาขาประมง
ตาราง GPP
กิจกรรมการจับสัตว์น้ำจืดจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ข้อมูลด้านการประมง
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดลำปาง
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)
ทะเบียนเรือประมง

ฐานข้อมูลด้านการประมง

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
จังหวัดลำปาง
ใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ (อ.6)
ใบอนุญาตให้ทำการประมง (อ.1)
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ


วิสาหกิจชุมชนด้านการประมง


O TOP ด้านการประมง

การช่วยเหลืออุทกภัย

ภาพกิจกรรม

งานเทศกาลวันปลา พ.ศ. 2553
งานเทศกาลวันปลา พ.ศ. 2554
ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
โดยนายประโยชน์ บุญประเสริฐ ประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
"หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โดยนายสมโภชน์ กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมเขต 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราฃานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกฯ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนหมู่บ้าน

พิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน หมู่ที่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาการเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง
พื้นที่หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 16-17 , 20-24 มกราคม 2557

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
หมู่ที่ 4 ตำบลสบป้าด อำเภอแเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ณ อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น.
โดยนายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 800,000 ตัวข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เตือนผู้ประกอบกิจการแพปลาฯ ประจำปี 2557
การขอและการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง
แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556 (ด้านการป
ระมง) จังหวัดลำปาง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายพันธุ์ปลากดหลวง ปี 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
โรคระบาดสัตว์น้ำในฤดูหนาว
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์
แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2555 (ด้านการประมง)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
ประกาศจังหวัดลำปาง กำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตราการห้ามใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมง
ประกาศกรมประมง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาต

วิธีการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล PPIS และ DPIS
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร


ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2554 ของกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
คำขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
แบบแสดงข้อมูลที่ดิน
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว  
แบบฟอร์มรายงานอุทกภัย
   คชภ.1 แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น
   กษ.01 02 และ04


สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร. 0 5426 5056, 0 5426 5005
E-Mail : fpo-lampang@dof.in.th
ปรับปรุง : 24 กุมภาพันธ์ 2557

นายประโยชน์ บุญประเสริฐ
ประมงจังหวัดลำปางจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 Website counter
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554