นายอนุภาส ดีรัตน์
ประมงจังหวัดเลย

ขออภัยเว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุงค่ะ
 
แบบ จ.ส.น.1
แบบฟอร์ม สป. 10 11 12 13 14 15 16
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริม ฯ สส 1,3  สส.2,4
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 ทบ.2
มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)
เพิ่มทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ms Word
Ms Excel Ms PPT
ระบบติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัย
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
ประกาศเตือนภัย
ปรับปรุงเว็บล่าสุด
วันที่ 2 ตุลาคม 2555
 

   

สำนักงานประมงจังหวัดเลย
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-4281-1975 email : fpo-loei@dof.in.th