ออกติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด  
     
        เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินดาดซีเมนต์ ในเขต  
  อำเภอเมือง อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า โดยติดตามให้คำแนะการเลี้ยง การให้อาหาร และการดูแลรักษาให้แก่เกษตรกร