,

หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
วิสัยทัศน
แผนงานโครงการ

ยินดีต้อนรับ...."สู่"......สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
" ด้วย นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยการปลูกข้าวในบางพื้นที่ ที่ฝนยังตกไม่เพียงพอ การกักเก็บน้ำยังมีปัญหา ดังนั้นขอให้เกษตรกรระมัดระวังการปลูกข้าว โดยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างๆ ในพื้นที่ได้ "

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร(100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง

ปลาประจำจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสำนักงาน

กฎหมาย/ข้อมูลด้านการประมง

งานสถิติ

สำนักงานประมงอำเภอ (ข้อมูลกำลังทำการปรับปรุง)

 1. อำเภอพยุหะคีรี
 2. อำเภอชุมแสง
 3. อำเภอเมือง
 4. อำเภอเก้าเลี้ยว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอหนองบัว
 7. อำเภอโกรกพระ
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอตากฟ้า

บริการ

   

   

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/8/59

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญยืน พฤกษโชค
ประมงจังหวัดนครสว
รรค์

 

ติดต่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ประมงวิชาการ

.

 • งานดังที่อยากให้ดู(amazing fisheries)

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลิม.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

เตือนภัย! ...  ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก (น้ำแดง)
เนื่องด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักในตอนบนของประเทศ และทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก อันอาจจะเกิดจากสาเหตุดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
 2. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกระชัง
 3. เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังให้เหลือน้อยลง
 4. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูกาลน้ำหลาก

อนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือพบอาการผิดปกติของสัตว์น้ำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056803547 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โทร. 056274501

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดใหผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาขึ้นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

กิจกรรมสำนักงาน

 • นายบุญยืน  พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธาตรี รอดวินิจ ประมงอำเภอโกรกพระ เป็นผู้นำลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ในโครงการ Field ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ และตรวจสอบความต้องการพันธุ์สัตว์น้ำของโรงเรียนนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
 • 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายบุญยืน  พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์ หัวกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ เข้าร่วมประชาคม รับฟังความคิดเห็นเรื่องกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และเรื่องที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญยืน  พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2559 เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจเร่งด่วน โดยมีนายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งประเด็นการประชุมเป็นการพิจารณา และเสนอแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาการประมง การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน ์ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกุ้งกรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-เอกสารประกวดราคาซื้อกุ้งก้ามกรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพันธุ์กุ้งก้ามกราม

2.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 )
ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5680-3547 โทรสาร. 0-5680-3548

e-mail : fpo-nakhonsawan@dof.in.th