ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
Home

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่าน  โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่
ประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0982 และ 0-2595-0983
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (เครย์ฟิช)


Last Updated (Monday, 05 June 2017 13:51)

 

ประมงอาสาดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์) ร่วมกับ ประมงจังหวัดนนทบุรี
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประมงอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

Last Updated (Tuesday, 29 September 2015 14:52)

 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 

ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙

ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและความในมาตรา ๗๗

แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่

ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา

๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2559วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

(1) เขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(2) เขตท้องที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Last Updated (Monday, 05 June 2017 13:50)

 

ปล่อยปลา 12 สค. 58


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ร่วมด้วยประมงจังหวัดนนทบุรีและข้าราชการ ประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี
ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

Last Updated (Thursday, 13 August 2015 13:09)

 

การพบปะ 3 ประสาน ตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดนนทบุรี (นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์)

มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (น.ส.ชนิกานต์ โชติมา)

เข้าร่วมการพบปะ 3 ประสาน ตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

ให้กับเกษตรกร 90 ราย ที่ศาลาประชาคม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร

 

ปล่อยปลาหน้ากระทรวงพาณิชย์ 58


รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระวันแม่แห่งชาติ
ณ ท่าน้ำหน้ากระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

Last Updated (Tuesday, 11 August 2015 14:06)

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ.บางบัวทอง

วันที่ 26 พค.60 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วม

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยนายไพรัตน์ จันทร์พลหอม นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธาน

 

ออกพื้นที่จังหวัดนนนทบุรี

ประมงจังหวัดนนทบุรี ท่านเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยาออกตรวจพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ต อำเภอบางกรวย

เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงและออกตรวจพื้นที่ ที่รักษาพืชพันธุ์ (ปลาหน้าวัด)

พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการทำการประมงผิดกฎหมาย และได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธุ์ฤดูปลาวางไข่

(ฤดูน้ำแดง)เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการอนุรักษ์และหวงแหนเพื่อให้สัตว์น้ำคงอยู่อย่างยั่งยืน

 

Last Updated (Monday, 19 October 2015 13:46)

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ.ปากเกร็ด

วันที่ 25 พค.60 เวลา 09.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

Last Updated (Monday, 05 June 2017 14:32)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)
ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์

คู่มือประชาชน

ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 2 guests online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday33
mod_vvisit_counterThis week28
mod_vvisit_counterLast week343
mod_vvisit_counterThis month880
mod_vvisit_counterLast month2006
mod_vvisit_counterAll days98763

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Jan 21, 2018