ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
Home

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่าน  โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่
ประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0982 และ 0-2595-0983
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (เครย์ฟิช)


Last Updated (Tuesday, 13 December 2016 10:34)

 

งาน "หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา08.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

พร้อมด้วยนายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ

ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเปิดงาน หว่านข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อสืบสานปณิธาน

เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน ณ หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ปล่อยปลา 5ธันวาคม2559

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 25559 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปล่อยพันธุ์

สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ คลองบางไทร ท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นางจังหวัดนนทบุรี

ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

Last Updated (Tuesday, 13 December 2016 10:31)

 

ประมงจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน อ.บางใหญ่


ประมงจังหวัดนนทบุรี (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)
พร้อมเจ้าหน้าที่(สภาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ฯลฯ)
ออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรบัวหลวง หมู่ 6 ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

Last Updated (Tuesday, 20 October 2015 10:47)

 

ปล่อยปลา วันประมงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ

เทศบาลตำบลบางพลับและอำเภอปากเกร็ดปล่อยปลาเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”

ประจำปี 2559 ณ วัดสาลีโขภิตาราม ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Last Updated (Tuesday, 13 December 2016 10:31)

 

ประมงอาสาดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์) ร่วมกับ ประมงจังหวัดนนทบุรี
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ประมงอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

Last Updated (Tuesday, 29 September 2015 14:52)

 

มอบปัจจัยการผลิตอำเภอไทรน้อย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2559

 

ปล่อยปลา 12 สค. 58


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ร่วมด้วยประมงจังหวัดนนทบุรีและข้าราชการ ประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี
ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

Last Updated (Thursday, 13 August 2015 13:09)

 

พิธีปล่อยปลาเมื่อ 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ผู้ว่าราการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกับ ประมงจังหวัดนนทบุรี (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)
ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์

คู่มือประชาชน

ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 1 guest online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday104
mod_vvisit_counterThis week717
mod_vvisit_counterLast week357
mod_vvisit_counterThis month1381
mod_vvisit_counterLast month625
mod_vvisit_counterAll days86070

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: May 27, 2017