ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ข้อสั่งการ รมว.กษ เมื่อ 19 ก.ค. 2558 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์  รายละเอียด      
หนังสือเชิญประชุมประมงอำเภอ/บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัด  รายละเอียด     
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นและดีมาก  รายละเอียด     
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นและดีมาก  รายละเอียด     
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นและดีมาก  รายละเอียด     
ประกาศกระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า
และซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก รายละเอียด     
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นและดีมาก  รายละเอียด     
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตร
เพื่อใฃ้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง พ.ศ.2554 รายละเอียด     
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช รายละเอียด     

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดคำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต
คำขอใบแทนใบอนุญาต ตามกฏกระทรวงฯ รายละเอียด     

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553  รายละเอียด     
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่นและดีมาก  รายละเอียด     
เอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รายละเอียด   
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ2552            
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ. พ.ศ. 2550
ระเบียบ กค ว่าด้วยการฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด        
คู่มือประมงอำเภอ           
คำสั่ง/ประกาศสำนักงานประมงจังหวัด>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าของข้าราชการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหฝ.บริหารทั่วไปฯ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงฯ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหก.บริหารจัดการด้านการประมงฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แต่งตั้งคณะทำงานประกวดสำนักงานประมงจังหวัดดีเด่นระดับเขต/ประเทศ ประจำปี 2554
แต่งตั้งผู้ปฏิบัตงานบริการประชาชนช่วงพักกลางวันของสำนักงานประมงจังหวัด ประจำปี 2554
คำสั่ง/ประกาศจังหวัด>>>ที่เกี่ยวข้อง 
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสนง.ประมงจังหวัด
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปทุมธานีฯ
ให้ข้าราชการช่วยราชการ(2)
ให้ข้าราชการช่วยราชการ(1)
การป้องกันไม่ให้บุคคลใดลักลอบทำการประมงโดยมิชอบด้วยกฏหมายในท้องที่จังหวัดปทุมธาน
คำสั่ง/ประกาศกลุ่มจังหวัด>>>ที่เกี่ยวข้อง 
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักฯ ปี 2554 ด้านประมง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำสำนักงานประมงจังหวัด 
ปจบร2พส1พส2บจ1บจ2ปอ1ปอ2ปอ3ปอ4ปอ5


ประชุมบุคลากรรายปักษ์ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
และวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดฯ

อออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.30 น. ณ วัดบ้านพร้าวนอก
หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองบ้านพร้าว ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี