โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง

.......วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายพิษณุ นาอนันต์ ประมง
จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดนิทรรศการ
ด้านการประมงและให้บริการประชาชนโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ณ โรงเรียนบ้านทอนตรน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน >>>>

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

.......วันที่ 13 เ มษายน 2559 นายพิษณุ นาอนันต์ ประมงจังหวัดพัทลุง ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา และอาหารปลา >>>>

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

......วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการด้านการประมงและให้บริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน >>>>

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

...... สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การ
เลี้ยงสัตว์
น้ำและสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
เกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2559
รวม 180 ราย >>>่>

โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

 ...... สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดอบรม
เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร มีศักยภาพทั้งทา
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด >>>>