หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ดาวน์โหลด บริการต่างๆ ติดต่อ
              
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี 2552
(งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง)

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานฯ ได้ตรวจรับพัสดุ และส่งมอบวัสดุการเกษตร ได้แก่ อาหารกุ้งก้ามกราม และเนื้ออวน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน และการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก

 
   
 
 
 
   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นายสุชาติ เตชนราวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
     
 
     
 
     
 
     
 
     
    วันที่ 24 กันยายน 2552 คณะทำงานตรวจติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2552 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(กุ้งก้ามกราม)
     
 
     
 

 

back