หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บุคลากร ดาวน์โหลด บริการต่างๆ ติดต่อ
              
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักการและเหตุผล
      กรมประมง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองโครงการตามพระราชดำริ  ได้เริ่มดำเนินงานโครงการประมงโรงเรียนมา  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535 (ภายใต้โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ซึ่งกิจกรรมด้านการประมง โรงเรียน ถือว่าเป็น กิจกรรมการผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำให้เยาวชน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็น การเรียนรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป ให้แก่ เด็ก เยาวชน และราษฎร์ในชุมชน เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้   ในการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็น การส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด และยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในชุมชนด้วย
      ในปีงบประมาณ  255
4 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการฯ  จำนวน   1  แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 บ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สังกัดกองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 โดยมีกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดินและเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อคอนกรีต

ภาพกิจกรรมปี 2554

 
 
     
จับปลาในบ่อดินเพื่อนำมาทำอาหารกลางวันแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ปลาและอาหารปลาให้แก่โรงเรียนเพื่อปล่อยในบ่อดินและในบ่อคอนกรีตเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
    เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ติดตามผล ให้คำแนะนำส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงปลาของโรงเรียน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มในบ่อดินของโรงเรียน

back