อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

1.     ศึกษา  วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ และอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าว

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

2.     ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กำกับ  ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3.     จัดทำแผนพัฒนาด้านประมง  ฐานข้อมูลประมง  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด

4.     ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำต่างๆ

5.     ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

การแบ่งงานภายในสำนักงาน          แบ่งงานออกเป็น   4    ส่วน(3 ฝ่าย และ 1 สำนักงาน)  ดังนี้

1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1   จัดทำแผนงาน / งาน / โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ

1.2   งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี   งานพัสดุ – ครุภัณฑ์   งานบุคคล

1.3   งานติดตามผล และงานธุรการทั่วไป

1.4   การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ข้อมูล  กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด

2.   ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง    มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1   ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบและประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในจังหวัด

2.2   กำหนดแนวทาง การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการประมง

2.3   ดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

        ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.4    รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการประมงและให้บริการทางวิชาการ

2.5    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง โดยการทำงานภายในจังหวัดเชิงบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนดไว้

2.6    แก้ไขปัญหาทางการประมง

2.7    สำรวจ วางแผน และดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำแลจัดทำทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3.   ฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                3.1   ดำเนินการควบคุม  กำกับดูแล ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัด ให้

       เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2    ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้านการประมง

3.3    จัดทำทะเบียนวิจัยสัตว์น้ำ  เครื่องมือทำการประมง  แหล่งน้ำและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมง

3.4    ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการให้ใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีและมีใช้อย่างยั่งยืน

4.  สำนักงานประมงอำเภอ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

4.1    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสม ในเขตอำเภอและกำกับให้

ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

4.2    ควบคุม  กำกับ  ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกำ

หมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3    ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.4    ตรวจสอบติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะมาตรฐานที่กำหนด

4.5    ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

4.6    จัดทำข้อมูลการประมง  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่งานของอำเภอ

4.7    ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลับหน้าหลัก