นายชาญชัย  ภู่รักษ์เกียรติ

                                                                                                                      ประมงจังหวัดพะเยา

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                     นางโสภา  สุขแสนโชติ                                                           นายนาวิน  มหาวงศ์                                                              นางจิตฤทัย  ภุมราดีดี                                                            เจ้าพนักงานประมงอาวุโส                                               นักวิชาการประมงชำนาญการ                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง                    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง                                  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

 

                                   

 

                                                                                                                                                  

                นายอำนวย  โรจนอุดมพร                             นางชยาพร  เตียเจริญวงศ์                                        นายสมชาย  มะกาว                                    นายอนุพงษ์  กมลสิงห์                               

                      ประมงอำเภอแม่ใจ                                    ประมงอำเภอดอกคำใต้                                             ประมงอำเภอจุน                                        ประมงอำเภอเชียงคำ

 

           

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Text Box:

 

 

 

นางจิตฤทัย  ภุมราดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

Text Box:

 

 

  

 

นางสาวณิชญา  ธำรงสิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

Text Box:

Text Box:

  

 

 

 

                                                                                        นายมานพ    ทาจีนะ                                                                    นางสุทัน    ขำแป้ง                       
                                                                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ช 1                                
           พนักงานพิมพ์  ส 3

                                                                                                    

 

Text Box:

Text Box:

 

                                                                   
                                                                                         นางดวงพร    สมศรี                                                                   นางสาวมยุรา  ไชยวุฒิ                                                    
                                                                                             เจ้าหน้าที่สถิติ                                                                              เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                
                                                                                          (พนักงานราชการ)                                                                    (พนักงานราชการ)                                                                                                                                                                                                                                  

ฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง

 

Text Box:

 

 

 

นางโสภา   สุขแสนโชติ
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

Text Box:

  

 

 

    นายปิยชาติ       ศรีศักดา
   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

Text Box:

 

 

 

นายนาวิน   มหาวงศ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

Text Box:

 

 

 

 

นายอาทร   หูเขียว
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 

Text Box:

 

 

 

 นายณัฏฐพงษ์    บุณยัษเฐียร
เจ้าพนักงานประมง
ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก