วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

    ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงแก่เกษตรกร/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนผลผลิต และเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับการบริโภค และบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ให้มีการใช้อย่างยั่งยืน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรด้านการประมง ให้บังเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
3. การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ( Communities Based Fisheries Management) ในกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ภารกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ( Communities Based Fisheries Management) ให้มีการใช้อย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ให้บริการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกร และชาวประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมง และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
4. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีพการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และการแปรรูปสัตว์น้ำแก่ชาวประมง เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิรูปองค์กรในด้านโครงสร้างให้เป็นองค์กรในแนวนอน (Hoizontal Organization) มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาน้อยลงในระนาบเดียวกัน  กระบวนการบริหารจัดการโดยยึดผลลัพธ์ (Output) เป็นหลัก มุ่งผลประโยชน์ของเกษตรกร/ชาวประมงเป็นสำคัญ หรือการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) โดยการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม และวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนข้อตกลงผลงานไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะ และพัฒนาบุคลากรเอง

กลยุทธ์

1. บริหารจัดการ ทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีใช้อย่างยั่งยืน
2. นำเทคโนโลยีการประมงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรสัตว์น้ำ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขยายตัวในแนวนอน (Hoizontal Organization) มีกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Out Come) และพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานให้เป็นบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 

 

กลับหน้าหลัก